Reforcem l'ètica i els valors

Per CCOO de Catalunya | 06/06/2016

LGTBI

El sindicat com a compromís

El sindicat som les persones organitzades. El compromís amb les persones és, per tant, l’essència del sindicat. El que dóna sentit a cada decisió, a cada proposta, a cada actuació és el benestar humà que genera, dins i fora de l’organització.

El sindicat és un projecte col·lectiu que vertebra interessos i voluntats legítims de milers de persones. La construcció i la gestió d’aquest projecte només pot ser igualitària, democràtica i participativa, perquè tots i totes ens hi trobem reconeguts i siguem protagonistes de la nostra pròpia emancipació.

CCOO fomentarem el compromís actiu i la participació de totes les persones que formem part d’aquest projecte.

Els valors i l’ètica en l’actuació sindical


La societat interpel·la fortament les organitzacions en general i, per la seva naturalesa i activitat, per la seva raó de ser, el nostre sindicat en particular. Cal que la funció que desenvolupem es dugui a terme orientada per uns principis que han de regir les nostres actuacions en l’intern del sindicat i en la nostra acció externa, respectant aquells valors que ens identifiquen com a organització.

La identificació clara dels valors que ens són propis, el compromís ferm de CCOO amb aquests, la transmissió dels valors de l’organització i l’arrelament profund del compromís ètic en totes les persones que formen part del sindicat són processos alhora personals i col·lectius, transformadors del mateix sindicat i des dels quals cal incidir en la transformació social.

Els valors i l’ètica han de presidir la pràctica sindical i es fan creïbles amb l’exemplaritat del comportament de totes i tots els que representem i pertanyem al sindicat. El nostre codi ètic té com a objectiu millorar el funcionament i la transparència del sindicat i a la vegada posar en relleu els seus valors. No són meres orientacions, sinó normes precises que vénen acompanyades del criteri “tolerància zero” davant dels incompliments.

La capacitat de desplegar un pensament propi, una visió crítica de la realitat, és imprescindible per poder formular propostes alternatives, solidàries i unitàries que generin transformació social.

De la mateixa manera, podem dir que en la nostra història està l’essència de la nostra identitat, conèixer la nostra història és saber qui som, què ens identifica com a organització, quina és la línia de la nostra trajectòria.

PROPOSTES


  Reforcem la participació, la transparència i el codi ètic del sindicat

 1. CCOO reforcem la nostra independència, fent de l’aportació per quota de l’afiliació la principal font de recursos per desenvolupar l’activitat sindical.

 2. La consulta a l’afiliació serà una pràctica habitual, ja sigui de forma presencial a través de les assemblees o aprofitant les tecnologies de la informació i la comunicació.

 3. En assumptes de gran rellevància, realitzarem consultes generals al conjunt de persones que treballen en l’àmbit afectat i, si escau, promourem consultes obertes a la ciutadania.

 4. Per facilitar la participació elaborarem el Codi de bones pràctiques en usos del temps per millorar l’eficàcia, l’estalvi de temps i la racionalització.

 5. Reforçarem el dret a la informació a l’afiliació amb la publicació al web de tota l’activitat de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya:

  a. Millorant els mitjans tècnics i informàtics per facilitar-ne l’accés.
  b. Reforçant l’atenció presencial, ampliant els mitjans i les funcions del Síndic de l’Afiliació.
  c. Millorant els procediments de trobada i reunió presencial, considerant els horaris adients per facilitar la participació.

 6. Totes les persones escollides per formar part dels organismes de direcció de la CONC i de les federacions i unions confederades adquiriran el compromís de complir el codi ètic i la declaració de béns mitjançant la signatura d’acceptació del càrrec. La no-signatura implicarà la renúncia al càrrec en el termini d’un mes des del nomenament.

 7. Els càrrecs sindicals tindran una limitació efectiva de 8 anys (2 mandats) per a una responsabilitat concreta. Excepcionalment, i quan hi hagi situacions que ho justifiquin, es podrà prorrogar a un tercer mandat per decisió del màxim òrgan de direcció corresponent.

 8. Establirem un protocol pel que fa a la utilització de les hores sindicals en tots els àmbits del sindicat, tant a l’empresa com a l’estructura sindical.


 9. Feminitzem el sindicat

 10. Ens comprometem a donar visibilitat i fer difusió de la tasca de les dones que han estat i són referents per la seva lluita i el seu treball sindical.

 11. Assumirem la lluita contra la violència de gènere masclista com a objectiu de primer ordre en l’agenda del sindicat. En aquest sentit, el sindicat assumeix el compromís d’impulsar un ampli acord social i polític que pugui culminar en un gran pacte contra la violència de gènere.

 12. Definirem els horaris d’activitat sindical interna de l’organització promovent les polítiques de conciliació per a dones i homes i apostant per un nou repartiment de les responsabilitats en l’àmbit de la família.

 13. Lluitem contra les discriminacions

 14. Activarem dispositius d’assessorament i seguiment de les denúncies contra tota discriminació per motius d’orientació, identitat o opció sexual.

 15. Denunciarem sistemàticament els casos de racisme institucional i la instrumentalització de la immigració.

 16. Les seccions sindicals han de ser àmbits de treball prioritari en la sensibilització contra el racisme i la xenofòbia. Promourem la signatura d’acords de gestió de la diversitat i de no-discriminació a les empreses.

 17. Seguirem treballant per garantir la presència de la diversitat (d’origen, gènere, edat…) en les llistes de CCOO a les eleccions sindicals d’acord amb la realitat social de l’empresa o el sector.

 18. Solidaritat i internacionalisme

 19. La solidaritat obrera i social, la solidaritat internacionalista, i la lluita per la pau són valors intrínsecs i consubstancials a l’activitat sindical de classe, que expressa, així, la voluntat de donar respostes a les necessitats de la classe treballadora arreu del món.

  a. Difondrem el concepte del treball digne des de les seccions sindicals, amb les federacions i els territoris, per tal de construir la solidaritat des dels centres de treball, mitjançant accions solidàries, de sensibilització i de cooperació directa amb sindicats d’altres països.
  b. Potenciarem la funció dels locals sindicals al territori com a espais on sensibilitzar la ciutadania i dur a terme accions solidàries.
  c. Incidirem en el coneixement que té la ciutadania sobre les condicions de producció a altres països del món i en la rellevància i centralitat de l’agenda mundial del treball digne com a fonament per evitar la lògica de les deslocalitzacions i descapitalitzacions de les empreses.
  d. Sensibilitzarem i formarem delegats i delegades en la necessitat de practicar activament la solidaritat internacionalista entre treballadors i treballadores de tot el món.
  e. Mantindrem les accions de cooperació internacional al desenvolupament que enforteixen el sindicalisme d’altres països perquè per si mateix pugui defensar el treball digne de tots els treballadors i les treballadores.


 20. Formació per reforçar els valors i l’ètica

 21. Garantirem la transmissió dels valors ètics, sindicals, polítics i socials que ens identifiquen com a organització.

 22. Posarem en marxa programes i accions específics per tal de garantir la formació dels quadres sindicals en el coneixement de la història del sindicat, dels principis i de les senyes d’identitat que inspiren l’activitat sindical i els valors dels treballs.

 23. Potenciarem la participació de persones amb una trajectòria sindical extensa en l’acompanyament a la formació dels sindicalistes per facilitar la transmissió dels valors i maneres de fer que ens són propis.

 24. Treballarem per aconseguir establir acords de col·laboració amb universitats i instituts i centres d’educació que ens permetin intercanviar coneixement i pensament, que obrin espais on es puguin donar a conèixer els drets laborals i el paper del sindicalisme.

 25. La formació dels nostres delegats i delegades incidirà en la gestió de la diversitat en el món sindical i als centres de treball, i en la sensibilització contra el discurs xenòfob, homòfob i masclista.

 26. Incidirem especialment en la igualtat de gènere en els continguts de la formació en valors i seguirem actualitzant en clau de gènere els continguts de tot el catàleg d’accions formatives.

 27. Cultura i memòria

  La cultura i el treball es pertanyen mútuament, de manera que reivindiquem les persones treballadores com a generadores de cultura i el valor dels treballs que es desenvolupen en el món de la cultura.

  a. Fomentarem la vinculació del sindicat amb el món de la cultura i el pensament, buscant enfortir els lligams i les complicitats, en un diàleg necessari per al canvi social.
  b. Promourem activitats, tant adreçades a l’actiu sindical com obertes a la ciutadania, per fomentar la reflexió i el pensament com a eina per reforçar valors, enfortir la capacitat de desenvolupar una visió crítica i facilitar espais de trobada, contacte i col·laboració amb un cercle més ampli de persones i entitats.
  c. Articularem propostes formatives per a l’actiu sindical i per a la ciutadania, que podran ser d’oferta pròpia o en col·laboració amb altres entitats, orientades a aprofundir en el pensament i les idees generadores de transformació social.
  d. Seguirem implicats activament en la defensa de l’ús social del català com a dret de les persones i element fonamental de la cohesió social. La defensa de la nostra llengua forma part de la nostra identitat cultural, que compartim amb el País Valencià i les Illes Balears.
  e. Continuarem la recuperació, la conservació i la difusió del fons documental de Comissions Obreres, del moviment sindical i de la resta de moviments socials per realçar el paper del moviment obrer en el procés de transformació social.
  f. Afavorirem i difondrem l’obra de creació cultural de les persones treballadores com a generadores de cultura i, alhora, promourem l’accés a la cultura i el dret de participació en la vida cultural de la gent treballadora.

Comentaris

Comentari de LAURA URREA VELA | 07/07/2016
Com a afiliada, delegada i ciutadana, crec que és molt important la creació d'una responsabilitat que coordini directament l'Àmbit LGTBI de CCOO de Catalunya.Precisament per la difussió i respecte dels valors dels quals es parlen a la proposta.

Comentari de Xavier Navarro | 03/10/2016

·         Ell canvi social necessita d'un lligam estret entre el sindicat i el món de la cultura i el pensament. Cal reforçar les actuacions culturals-formatives de l’organització com a eina per reforçar valors.


Comentari de A. L. | 03/10/2016

*      El Codi ètic no han de ser meres orientacions, sinó normes precises per ser complides que s’acompanyin amb instruments de verificació i control.


Comentari de A. L. | 03/10/2016

*      Els dirigents sindicals amb responsabilitats de gestió Han de fer una declaració de béns patrimonials, a l’iniciï i finalització del mandat.


Comentari de A. L. | 03/10/2016
Per fomentar la participació cal potenciar el treball en equip i per projectes

Comentari de M.D. | 03/10/2016
La lluita contra la violència de gènere ha de ser un objectiu de primer ordre en l’agenda del sindicat.

Comentari de A.L. | 03/10/2016
S’ha de garantir la transmissió dels valors que ens identifiquen com a organització a través de la formació dels quadres sindicals.

Comentari de CCOO de Catalunya | 05/10/2016
Moltes gràcies per totes les aportacions. Es tindran en compte en el procés congressual.

Comentari de Miguel Ángel Parra | 20/01/2017

Pàg. 31, apartat 23:

 

Afegir al final: “Així mateix, establirem mecanismes directes de revocació a tots els nivells que garanteixin que els càrrecs sindicals continuen gaudint de la confiança de l’afiliació.


Comentari de Maria José Gomez | 30/03/2017

Des dels principis estatutaris de CCOO com un Sindicat de la diversitat proposem una esmena sobre el tractament de tots els documents i impresos que CCOO fa servir a tots nivells per a identificar tant persones afiliades com delegades com usuaries de serveis o recursos en general hauríem d’adequar per exemple  l'imprès de afiliació per al col·lectiu LGTBI, afegint la casella “UNS ALTRES/UNES ALTRES”, després “d'HOME/DONA”.


 

La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.