Fem un sindicat proper

Per CCOO de Catalunya | 27/06/2016

Informació

Organitzar el sindicat per reforçar l’acció sindical a l’empresa i l’acció social al carrer

CCOO ha superat, aquests últims anys de crisi, l’ofensiva neoliberal que pretenia posar fi al moviment sindical que representem i avançar en el desmantellament de les estructures de drets laborals i de ciutadania per consolidar les polítiques de retallades i les reformes laborals, i desmuntar el model de benestar social.

Hem de continuar fent que els treballadors i les treballadores tinguin com a referència el món del treball en la construcció d’un marc democràtic sustentat en una avançada carta de drets socials i un fort model d’estat del benestar, arrelat en el caràcter nacional de Catalunya.

En aquest mandat, volem reforçar el nostre caràcter sociopolític, preparant les nostres estructures organitzatives per fer front a aquest repte. Reforçar el perfil polític de la nostra acció sindical —i que aquest arribi a la quotidianitat de les empreses— és un objectiu fonamental per seguir compromesos amb la transformació social d’un país castigat per les desigualtats i la precarietat.

No hem de perdre el vincle amb el centre de treball, ja que d’aquí sorgeix la base de la nostra organització i és des d’aquí des d’on hem d’impulsar les polítiques sindicals que permetin recuperar l’hegemonia del món del treball i del moviment sindical, organitzant els treballadors i les treballadores dins i fora de l’empresa, per conquerir drets dins i fora del centre de treball.


Contra la precarietat, més sindicat

El conjunt de propostes que comprometen les diferents estructures del sindicat ens permetran actuar davant un mercat de treball més desestructurat, amb realitats laborals molt diverses, en un marc de profunda precarietat en alguns àmbits i un marc de desigualtat creixent en la societat.

Un escenari que es caracteritza per la precarietat laboral i la falta d’estructura social per corregir les desigualtats. Per això, des de la proximitat de les nostres estructures, més flexibles i properes als centres de treball, hem de combatre la precarietat laboral, principal focus de desigualtats, lluitant contra les reformes laborals i reforçant la negociació col·lectiva en la conquesta de drets arrabassats i en l’obtenció de nous drets.

Des de la força del sindicat a l’empresa, reforcem el nostre perfil sociopolític, oferint un sindicat més obert, amb vocació unitària i de cooperació amb la societat civil i els moviments socials, construint hegemonia ideològica en l’esquerra social, teixint xarxa al territori, reivindicant la reconstrucció de l’estat del benestar i la lluita contra la desigualtat social.

Un sindicat amb unes estructures més properes, obertes, participatives i flexibles que ens han de permetre seguir sent una organització que ofereix un espai d’organització als treballadors i treballadores en la defensa i en la construcció dels seus drets, amb un caràcter confederal, sociopolític, de classe, arrelat en forts valors de solidaritat i militància.

Una organització més horitzontal i participativa, basada en equips de direcció col·lectius i lideratges compartits. Que treballa en equip i per projectes, amb planificació, priorització d’objectius i avaluació de resultats. Que fomenta la cooperació interna entre les estructures sindicals. Que incorpora l’ètica, la transparència i el rendiment de comptes en totes les seves actuacions. Una organització feminitzada que es compromet amb la paritat i amb la promoció de la participació i la visibilització de les dones tant internament com externament.

PROPOSTES

  Afiliar i organitzar més persones i més diverses, des del factor treball com a element vertebrador de drets i igualtat.

 1. En el primer any de mandat elaborarem i publicarem la carta dels drets de les persones afiliades a CCOO.

 2. Simplificarem els procediments per afiliar-se al sindicat i farem protocols per acollir i acompanyar l’afiliació, que inclouran la perspectiva de gènere. Avançarem en una quota més personalitzada i flexible. Ampliarem les utilitats del carnet digital.

 3. Formarem el personal sindicalista, tècnic i administratiu en l’atenció a les persones i l’afiliació.

 4. Buscarem fórmules de col·laboració i vinculació afiliativa amb altres organitzacions de l’àmbit social, professional, autònoms…

 5. Ens adreçarem al jovent en els cursos d’estudis que habiliten per treballar, oferint-los informació rellevant i espai perquè s’organitzin.

 6. Promourem l’afiliació del jovent en recerca de feina o en fase prelaboral a Acció Jove i organitzarem el treball d’Acció Jove en les organitzacions confederades, que atendran les seves reivindicacions i mobilitzacions i facilitaran la seva organització en l’acció sindical quotidiana.

 7. Construirem un servei integral d’assessorament i atenció a l’afiliació, a partir dels diferents instruments que ja té el sindicat, i avançarem en nous serveis d’assessorament civil, de consum, desenvoluparem l’assessorament on-line,..…

 8. Adequarem el sindicat a la realitat del treball autònom organitzant els TRADE en les seccions sindicals de l’empresa i en les federacions on estan ubicats i atenent les necessitats d’assessorament específic en matèria laboral i fiscal.

 9. Revisarem la informació que enviem a l’afiliació per assegurar que no es produeixin buits comunicatius ni sobreinformació. Els diferents instruments comunicatius confederals (Lluita Obrera, la pàgina web i l’app de l’e-carnet) garantiran la transmissió periòdica de la informació del conjunt de les organitzacions de la CONC a tota l’afiliació.

 10. Donarem valor a la militància de les persones jubilades, per la seva expertesa i experiència, i els demanarem participació, consell, formació i documentació de la memòria del sindicat.

 11. Les persones pensionistes i jubilades estaran vinculades a la Federació de Pensionistes i Jubilats, i a la federació d’origen. La Federació de Pensionistes i Jubilats ha d’organitzar el treball reivindicatiu, sociopolític, sobre qualitat de vida, sanitat, dependència, oci i cultura, i també d’assessorament personal i col·lectiu.

 12. Potenciarem el paper de les seccions sindicals com a primer espai d’organització i participació de l’afiliació a les empreses i als centres de treball, i en reforçarem el paper sociopolític, augmentant la seva participació en els òrgans de direcció de les estructures sindicals i amb un pla de formació específic.


 13. Canviarem formes de treball per facilitar la cooperació i el treball en equip

 14. Incorporarem a la reglamentació de les seccions sindicals l’elaboració, el seguiment i l’aplicació de plans de treball que reforcin la participació de l’afiliació a l’empresa.

 15. Reforçarem els protocols per acollir, acompanyar i formar les persones delegades. Inclourem la perspectiva de gènere i la gestió de la diversitat i la no-discriminació en la formació sindical bàsica.

 16. Empoderarem l’actiu sindical:

  a. Amb formació que permeti als nous responsables sindicals actuar com a agents principals de comunicació i d’organització, i com a dirigents sindicals amb criteri polític i visió estratègica.

  b. Apostant confederalment per la Fundació per a la Formació i l’Estudi Paco Puerto com a instrument tècnic de suport a les polítiques sindicals de formació.

  c. A través de l’Acord de dedicació sindical (ADeS) com a marc intern per reconèixer la responsabilitat i la dedicació sindical.

 17. Reforçarem el caràcter cooperatiu entre les diferents estructures, tant territorials com federals. Estructurarem el sindicalisme de referència amb base en els sindicats intercomarcals i les seccions sindicals. Farem projectes transversals que facilitin el treball en equip amb independència de l’adscripció funcional de cada persona.

 18. Realitzarem mapes d’atenció a empreses amb l’objectiu de cobrir tot el territori, amb recursos suficients, mitjançant acords de col·laboració entre les organitzacions. De manera anàloga, reforçarem la coordinació dels treballadors i treballadores del sector públic amb plans de desenvolupament organitzatiu i d’acció sindical.

 19. Projectarem l’assessorament jurídic en àmbits del dret civil prioritzant drets essencials de ciutadania com l’habitatge, el dret a l’energia i la protecció social.

 20. Reforçarem, des de la defensa jurídica, la reconstrucció de drets col·lectius mitjançant la negociació col·lectiva per combatre les reformes laborals.


  Guanyarem espai sociopolític 

 21. Desenvoluparem xarxes de col·laboració, intercanvi i ajuda mútua. Consolidarem mecanismes i eines per a la solidaritat, com la Xarxa d’Acció Solidària (XAS).

 22. Convertirem els nostres locals sindicals en espais de trobada del conjunt de les persones treballadores i del moviment associatiu al territori.

 23. Realitzarem mapes de concertació territorial per prioritzar els espais de participació i racionalitzar els nostres recursos, amb l’objectiu d’incrementar la nostra influència en les polítiques d’acció social.


  Gestionarem els recursos de forma austera, eficaç, transparent i solidària

 24. Mantindrem el criteri d’aprovar pressupostos integrats, equilibrats i sostenibles en tots els nivells de l’organització. En el primer Pressupost integrat aprovarem els ratis de despesa sobre quota que s’hauran de respectar en l’elaboració pressupostària.

 25. Prioritzarem la despesa en activitat i acció sindical.

 26. Seguirem encarregant auditories externes i internes dels nostres comptes.

 27. Continuarem presentant els comptes auditats a la Sindicatura de Comptes.

 28. Elaborarem un pla de millora progressiva dels locals sindicals, per facilitar l’accessibilitat, la imatge i reduir el cost de manteniment. Establirem un pla d’estalvi i eficiència energètica per a tots els locals. Disputarem l’ús del patrimoni sindical acumulat.


 29. Apostem per una comunicació integral

 30. Millorarem la xarxa de comunicació pròpia, amb els objectius de: guanyar immediatesa; guanyar credibilitat; compartir els equips tècnics; incorporar al màxim el conjunt de l’actiu sindical; ajustar els usos als diferents tipus de mitjans i a les persones que els fan servir; incorporar referents culturals; dedicar espai i temps a les històries, les emocions, els valors de persones i col·lectius; guanyar inclusivitat, i incloure la perspectiva de gènere de manera sistemàtica.

  a. Utilitzarem més els formats audiovisuals.

  b. Potenciarem el llenguatge gràfic.

  c. Redefinirem l’ús del paper i la seva distribució.

  d. Com a eina de transparència, treballarem en la disponibilitat i accessibilitat de la informació.

  e. Tindrem una presència adequada a les diferents xarxes socials.

 31. Treballarem per guanyar espai per a la classe treballadora en els mitjans de comunicació i en l’opinió publicada.

 32. Elaborarem un pla de desenvolupament tecnològic capaç d’entomar els reptes de participació i comunicació.

 33. Promourem els debats en les xarxes socials i en les aplicacions mòbils per facilitar el posicionament de l’afiliació.


 34. Adaptem els nostres òrgans de direcció a l’estratègia sindical

 35. Avançarem en l’elecció directa de les secretaries generals de les federacions, unions i de la CONC.

 36. S’articularan tres nivells de direcció confederal:

  a. El Consell Nacional serà el màxim òrgan de direcció entre congressos. En formaran part: l’Executiva, la delegació de la direcció nacional elegida al congrés, les organitzacions confederades i les seccions sindicals amb major afiliació.

  b. El Comitè Confederal serà l’òrgan de direcció i govern confederal de l’estratègia sindical. En formaran part: la Secretaria General de la CONC, la Comissió Executiva, una part de la delegació de la direcció nacional, les secretaries generals de federacions i unions, la coordinació del Barcelonès, la coordinació nacional d’Acció Jove i la coordinació de l’Àrea Pública. S’hi garantirà la paritat de gènere.

  c. L’Executiva Confederal de la CONC serà l’òrgan de direcció executiu i de gestió confederal. Serà elegida pel Consell Nacional a proposta de la Secretaria General. S’hi garantirà la paritat de gènere.

 37. Els òrgans de direcció de les federacions i les unions territorials hauran de complir els criteris següents:

  a. La seva composició ha de garantir la pluralitat de l’organització (congrés, joves, pensionistes i jubilats, organitzacions i seccions sindicals).

  b. La seva composició ha de garantir paritat de gènere.

  c. Els òrgans de direcció presentaran els seus plans de treball, que inclouran priorització d’objectius, planificació, avaluació periòdica dels resultats, càrregues de treball i dotació de recursos.

  d. La Unió de Lleida s’organitzarà en àrees de treball estructurades en la direcció de la unió amb la participació de tots els sectors articulats en les diferents federacions. Aquests sectors es coordinaran amb les respectives federacions en tots els aspectes de l’acció sindical que garanteixen una política sindical sectorial més enllà del territori.

  e. El territori del Barcelonès es dotarà d’un àmbit de coordinació sindical que articularà les polítiques confederals en coordinació amb la direcció de la CONC.

 38. Continuarem el Comitè de Dones de la CONC com a organisme estable de reflexió i participació, recomanació i empoderament col·lectiu.

 39. Constituirem una comissió de mediació confederal que pugui atendre eventuals reclamacions i pacificar potencials conflictes de caire intern vinculats a l’enquadrament orgànic d’afiliació, empreses o sectors, en qüestions com interpretació de normes i funcionament intern o la problemàtica associada a la negociació col·lectiva.

Comentaris

 

La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.