Lluitem pel treball digne i amb drets

Per CCOO de Catalunya | 27/06/2016

Treballadores de la llar

Precarietat

La lluita contra la precarietat és la lluita sindical. És la lluita contra la pobresa, per la igualtat i pels drets. És el que ha fet sempre el sindicalisme, amb cada forma concreta d’explotació i d’abús que ha sofert la classe treballadora.

La precarietat té forma, sobretot, d’atur recurrent i d’atur de llarga durada. La pobresa energètica o la falta d’un habitatge digne són intolerables, perquè no és la falta de riquesa sinó la desigualtat el que castiga cada vegada més persones.

En l’economia neoliberal i globalitzada, la precarietat té forma també de nomadisme laboral. Les persones migrants, deslocalitzades, perden els suports comunals i els referents culturals, tan importants en temps de necessitat.

La precarietat és l’economia submergida i la falta de seguretat de les prestacions que acompanyen el treball regulat, de la baixa per malaltia pagada, d’una pensió futura. És la indignitat d’haver de transgredir la llei per sobreviure.

La precarietat és l’externalització i la subcontractació que fragmenten els processos productius i aïllen els treballadors i les treballadores, i, fins i tot, ens forcen a competir a la baixa, creant condicions desiguals per a una mateixa feina.

La precarietat és l’autoexplotació. La precarietat és la falta d’estabilitat, i, per tant, de la capacitat de projectar i aspirar a una trajectòria professional i personal.

La precarietat és que ens forcin a adaptar-nos a qualsevol temps de treball, a qualsevol canvi. Una flexibilitat i una adaptabilitat que no volen regulació, ni negociació, perquè volen la lliure disponibilitat i sostenen que una altra cosa són rigideses i frens per a l’empresa. La precarietat és també, en conseqüència, una pèrdua de control, de capacitat d’organitzar el dia a dia. La precarietat és augmentar exponencialment l’exposició als riscos psicosocials a la feina.

Eines per dignificar el treball

La devaluació del treball que hem sofert en els últims anys s’ha suportat sobretot en la fragmentació dels processos i en la debilitació de l’organització de la classe treballadora i de la seva capacitat negociadora. Només des de l’acció col·lectiva i organitzada és possible aconseguir millores. Reconstruir els instruments per a la representació i la negociació és vital. Davant del caràcter global de l’economia neoliberal, i l’extraordinària mobilitat de la classe treballadora, hem de ser capaços de reforçar l’acció internacional del sindicalisme, especialment a Europa. L’acció sindical ha de desenvolupar-se en tots els nivells on es prenen decisions sobre els treballadors i les treballadores, fent-nos forts des del centre de treball i des del territori. Totes les eines d’acció sindical i de negociació col·lectiva han d’incorporar la perspectiva de gènere. CCOO considera estratègic tenir un marc de relacions laborals propi de Catalunya. Derogar les reformes laborals és imprescindible, i hem de fer-ho utilitzant totes les eines al nostre abast.

El jovent necessita sindicat

Les persones joves de la classe treballadora no coneixen una altra realitat del treball que no sigui el treball precari. L’atur recurrent, l’economia submergida, la multicontractació en treballs mínims, la dura experiència de les pràctiques i beques infraremunerades, la temporalitat extrema, la migració… conformen la seva història laboral. Això encotilla les seves expectatives vitals personals, però també ens mostra un model que s’estén a tota la classe treballadora. El conjunt dels documents d’aquest congrés estan escrits perquè cada una de les propostes sigui útil al jovent, ara i al llarg de la seva vida laboral.

PROPOSTES


 1. Exigim la derogació de les reformes laborals i la creació d’un nou marc institucional i legislatiu sobre el treball.

 2. Considerem que cal consolidar el marc català de relacions laborals. Per això:

  a. Fomentarem els convenis col·lectius sectorials autonòmics, com a amplis àmbits eficients de negociació col·lectiva sectorial que superin els convenis d’àmbits més limitats.

  b. Proposem negociar acords en fred sobre serveis mínims en l’exercici del dret de vaga.

  c. Impulsarem un marc legal català sobre responsabilitat social. d. Volem reforçar l’eficàcia de l’Acord interprofessional de Catalunya com a instrument de concertació i construcció de drets del treball a Catalunya.

  e. Impulsarem el reforçament del Consell de Relacions Laborals de Catalunya com a observatori de la negociació col·lectiva i solució extrajudicial de conflictes.

  f. Donarem un nou impuls al Tribunal Laboral de Catalunya com a instrument de mediació i conciliació, i reclamarem un espai propi per a la solució extrajudicial de conflictes a la funció pública.

  g. Reforçarem la nostra funció al Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC) com a espai estable de participació institucional en matèria sociolaboral i de construcció d’estudis i propostes que siguin d’utilitat per als treballadors i les treballadores.

 3. Desenvoluparem marcs de negociació col·lectiva en els grups d’empreses, inclosos els transnacionals, establint drets de participació i informació i consulta amb plena efectivitat.

 4. Fomentarem la participació de les seccions sindicals en la negociació col·lectiva a les empreses més enllà dels comitès d’empresa.

 5. Garantirem la proporcionalitat de dones en els organismes de participació institucional i en les meses de negociació col·lectiva, amb un mínim d’una dona per cada mesa de negociació.

 6. Potenciarem els processos participatius des de l’inici d’una negociació i realitzarem consultes vinculants abans de la signatura de convenis i acords generals.

 7. Potenciarem els instruments de mediació i conciliació i inspecció del treball. Exigirem el compliment de les ràtios que marca l’Organització Internacional del Treball (OIT) en matèria d’inspecció de treball.

 8. Proposarem la regulació de la participació institucional a Catalunya per a tots els agents socials i econòmics:

  a. Que reguli la legitimitat representativa de les parts.

  b. Que estableixi un marc estable i permanent de concertació social amb agents socials i econòmics.

  c. Que garanteixi el dret d’informació i consulta en matèries relacionades amb el treball per part dels governs.

  d. Que reguli un marc de finançament estructural transparent de les organitzacions sindicals i patronals, per a les seves funcions de caràcter general.

  e. Que estableixi un marc de transparència i incompatibilitats en l’exercici de representació institucional.

  f. Que contingui un codi ètic de participació institucional de les organitzacions i les persones que desenvolupin tasques de representació.


 9. Realitzarem, anualment, una jornada de negociació col·lectiva amb els negociadors i les negociadores del conjunt del sindicat per fer balanç i acordar les propostes de negociació.

 10. Proposem l’aprovació d’una carta de drets de les treballadores i els treballadors, a través d’una llei orgànica, que reforci els drets fonamentals en les relacions de treball i democratitzi les relacions laborals en el si de l’empresa, amb l’objectiu de la seva coresponsabilitat. Volem enfortir la negociació col·lectiva, reequilibrant la situació de desavantatge en què es troben les persones treballadores davant de l’empresari.

  a. Reforçar la participació sindical a l’empresa.

  b. Garantir la força vinculant dels convenis col·lectius.

  c. Recuperar la preeminència del conveni sectorial.

  d. Recuperar la ultraactivitat del conveni.

  e. Refer els àmbits de negociació col·lectiva en les administracions i empreses públiques.

  f. Ampliar el dret d’informació de la representació legal dels treballadors i enfortir la negociació col·lectiva tant de les empreses principals com de les prestatàries, amb la finalitat d’evitar cessions il·legals, temporalitat en la contractació i garantir el principi d’igualtat de tracte.

 11. Proposem la pujada el salari mínim interprofessional fins al 60% del salari mitjà, que actualment a Catalunya equival a 1.000 €.

 12. Treballarem per reduir la temporalitat contractual, la reordenació del règim jurídic de l’acomiadament, l’impuls dels mecanismes interns de les empreses per negociar la flexibilitat, la revisió de les bonificacions a la contractació, així com modificar la contractació a temps parcial i la dels fixos discontinus.

 13. Exigirem una llei de contractació administrativa socialment responsable com a instrument que ens permeti millorar condicions de treball i salarials en els serveis externalitzats. Exigirem que les empreses que no respectin unes condicions laborals dignes no puguin accedir a la contractació pública. En l’àmbit de les administracions públiques, exigirem clàusules en les licitacions que assegurin que les condicions no seran inferiors a les del personal propi.

 14. Reforçarem, en el marc de la negociació col·lectiva sectorial i d’empreses principals, mecanismes de subrogació i respecte de condicions de treball en les tasques externalitzades o subcontractades. Per això:

  a. Combatrem, amb la negociació sectorial, el marc de negociacions multiserveis que precaritzen les condicions de treball, especialment el salari i la jornada.

  b. Reivindiquem que es reconegui, als representants sindicals de l’empresa principal, la capacitat legal per realitzar les funcions de representació respecte de les plantilles de les empreses de la cadena de subcontractació i/o externalitzades que estiguin mancades de representació.

  c. Organitzarem la representació dels treballadors i treballadores en el marc del sindicat, en aquelles empreses que comparteixin espais de treball en l’àmbit de la subcontractació de la cadena de valor.

 15. Organitzarem, amb una campanya confederal, tots els col·lectius i els sectors que pateixen la precarietat i la pobresa laboral. Desenvoluparem mapes d’empreses, campanyes sindicals i campanyes jurídiques de reclamació de drets:

  a. Contra la cessió il·legal de treballadors i treballadores i la figura del fals autònom.

  b. Per la modificació de la regulació de la contractació a temps parcial.

  c. Per posar fi a la dualitat del mercat de treball reduint dràsticament l’alta temporalitat.

  d. Per aconseguir que l’Administració i la Inspecció de Treball reforcin les accions i les sancions en les prolongacions de jornada i els impagaments de les hores extraordinàries.

  e. Per aconseguir l’aplicació dels convenis sectorials a les petites empreses i als treballs dependents individualitzats, autònoms.

  f. Per evitar l’explotació dels treballadors i treballadores estrangers, especialment els que es troben en situació irregular.


 16. Exigirem la definició de l’entorn legal, laboral i fiscal de les activitats de l’economia col·laborativa i l’articulació de les condicions de treball i contractació en les noves figures empresarials de l’economia desestructurada camuflada com a iniciativa col·laborativa.

 17. Lluitem pel dret a la salut en el treball, participant activament en el disseny i la implementació de polítiques preventives de qualitat a les empreses i exigint mesures preventives orientades a intervenir sobre les condicions de treball, que són l’origen dels riscos laborals.

 18. Impulsarem i exigirem un canvi normatiu en relació amb el dret a la vigilància de la salut: per garantir que no pugui ser un instrument de control de l’empresari o empresària ni utilitzar-se amb finalitat discriminatòria i per minimitzar les conseqüències de la ineptitud sobrevinguda, de manera que quedi reflectit, de forma expressa en la legislació, que aquesta determinació no és competència del servei de prevenció. També impulsarem l’eliminació de l’article 52.d de l’Estatut dels treballadors, que preveu que les absències de curta durada per motius de salut poden ser causa d’acomiadament per causes objectives.

 19. Prioritzem la intervenció preventiva sobre els riscos psicosocials i ergonòmics, amb metodologies participatives, per millorar les condicions de treball i democratitzar les empreses. Volem disputar l’organització del treball a l’empresa, ja que té efectes sobre la salut de la població treballadora. Exigim la declaració dels danys derivats del treball i de les malalties professionals per garantir els drets de les persones i impulsar polítiques preventives a les empreses.

 20. Aprofundirem en la sindicalització de la salut laboral mitjançant l’empoderament dels delegats i les delegades de prevenció, de les seccions sindicals i dels quadres sindicals, reforçant la seva formació en aquesta matèria.
     
 21. Proposem elaborar, amb el Departament de Treball i la Secretaria de Joventut, un pla d’impuls a la inserció i l’ocupabilitat jove que:

  a. Reorienti, a Catalunya, el Pla de garantia juvenil per convertir-lo en un veritable pla de formació i inserció, i s’eviti que continuï sent una eina de precarització.

  b. Avaluï i faci la revisió de l’impacte a Catalunya de l’Estratègia d’emprenedoria i ocupació jove (contracte d’emprenedors, causalitat en la contractació, contracte de formació i aprenentatge…).

  c. Avaluï territorialment les polítiques d’ocupació juvenil.

 22. Proposarem l’elaboració d’un estatut del personal becari i estudiant en pràctiques amb l’objectiu d’eliminar el frau i l’abús en aquestes modalitats.


 23. Instruments per dignificar el treball al món

 24. Donem suport al reforçament de la Confederació Sindical Internacional (CSI) i a les federacions internacionals de branca d’activitat perquè actuïn com a interlocutores dels drets laborals contra l’ofensiva del model de globalització neoliberal.

 25. Treballarem, en el marc de la CSI, per reformar l’OIT i els seus instruments, cap a una nova capacitat inspectora i sancionadora i cap a un compromís en el desenvolupament de la negociació col·lectiva internacional, centrada en els acords marc internacionals, tant a escala d’empresa global com en els sectors d’activitat. En aquests sentit, ens proposem garantir que les empreses del nostre país, en el nou escenari global, garanteixin els drets humans i laborals fonamentals, així com els tractats de l’OIT i altres.

 26. CCOO mitjançant l’execució de projectes de cooperació sindical per al desenvolupament seguirà enfortint el sindicalisme de classe a diferents països (Amèrica Llatina, el món àrab i d’altres), en el marc dels objectius sindicals internacionals.

 27. Lluitem contra els tractats de lliure comerç que estan negociant les institucions europees sense tenir en compte la ciutadania (TTIP, CETA, TISA), perquè suposaran un risc de competència a la baixa, amb reducció dels estàndards laborals i socials, com ara salaris, negociació col·lectiva, salut laboral i mediambiental, i previsible pèrdua de llocs de treball en alguns sectors.

 28. Treballem per entomar els reptes del sindicalisme europeu, que ha d’afrontar la diversitat dels interessos dintre de la classe treballadora europea.

 29. Lluitarem conjuntament amb la Confederació Europea de Sindicats (CES) contra la lògica de l’austeritat impulsada en el marc de la governança econòmica europea, perquè es respecti el dret a la negociació col·lectiva i a l’ocupació de qualitat tal com queda recollit al Tractat de la UE, a la Carta social europea i a la normativa internacional (OIT). Proposarem un sistema extrajudicial europeu de prevenció i solució de conflictes.

 30. Promourem els punts de trobada amb els sindicats del Consell Sindical Interregional (CSIR) per aconseguir possibles sinergies sindicals que ens permetin avançar en la mútua integració i créixer en volum i influència en la unitat sindical europea.

 31. Garantirem la informació, l’assessorament i l’acompanyament a la mobilitat dels treballadors i treballadores migrants, perquè coneguin els seus drets, a través de la xarxa d’oficines del CITE. Establirem un protocol de relació amb les organitzacions sindicals dels països d’origen i dels països d’arribada per establir protocols de reciprocitat afiliativa i suport mutu.

 32. Els comitès d’empresa europeus han estat i són una eina útil, imprescindible a la nostra estratègia sindical. Per assolir el seu màxim potencial necessiten orientació, assessorament i formació sindical. Així podran anticipar i incidir en processos de reestructuració o deslocalització a les empreses transnacionals. Així mateix, hauran de fer visible la seva tasca davant dels treballadors i treballadores de les empreses, representant els seus interessos i coordinant la seva acció sindical dins de les estructures sindicals existents.


  Projecció sociopolítica

 33. Reforçarem el perfil sociopolític de la nostra acció sindical al centre de treball a través de les nostres seccions sindicals.

 34. Reforçarem l’estratègia de confluència amb la societat civil i els moviments en les reivindicacions dels drets essencials del nostre estat del benestar.

 35. Apostem per un marc de concertació territorial i local que desenvolupi els drets de ciutadania des de les polítiques de proximitat, enfortint-lo amb la participació de la nostra afiliació. En aquest marc proposarem la negociació i l’acord en relació amb les polítiques d’ocupació, la responsabilitat social de les empreses en el territori, el desenvolupament dels drets de ciutadania, els compromisos amb l’ocupació de qualitat, etc.

 36. Concretarem, en les reivindicacions, propostes per a la defensa dels drets socials i dels drets bàsics de les persones, com el drets a l’habitatge, l’accés a la informació i les comunicacions, a l’aigua i a l’energia.


  Formes de lluita i mobilització

 37. Complementarem les formes de lluita i de mobilització amb la utilització i les possibilitats de les noves tecnologies i les xarxes socials. Treballarem per fer de les xarxes telemàtiques també un espai d’acció sindical. Reivindicarem els ciberdrets sindicals i el respecte permanent a la privacitat dels treballadors i les treballadores.

 38. Reforçarem les mobilitzacions amb accions d’impacte viral a les xarxes socials. Desenvoluparem un marc d’acció a les xarxes per mobilitzar consciències i enfortir la capacitat de conflicte.

 39. Analitzarem l’impacte de les diferents maneres d’expressar el conflicte social i laboral en les noves realitats i la seva efectivitat per ampliar l’espai d’influència i penetració, en el marc d’unes jornades en el primer any de mandat.

Comentaris

 

La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.