Treballem per viure amb plenitud

Per CCOO de Catalunya | 27/06/2016

AmicsPosar al centre les persones, les seves necessitats bàsiques i el seu projecte de vida.

Viure en plenitud

Viure en plenitud té a veure amb tres elements bàsics: disposar d’ingressos i serveis públics suficients, tenir temps i tenir llibertat.

Perquè les accions de CCOO com a sindicat sociopolític tinguin impacte i incideixin en l’objectiu o l’estratègia de treballar per viure en plenitud és imprescindible posar al centre de la reflexió i de l’acció del sindicat les persones, les seves necessitats bàsiques i el seu projecte de vida.

En conseqüència cal orientar la nostra resposta sindical i sociopolítica per aconseguir unes condicions mínimes com a éssers humans fent front a la involució de drets socials i polítics que patim per construir un canvi radical de model econòmic, polític i social, i per assegurar la dignitat i l’autonomia de les persones.

Posar al centre les persones significa humanitzar el treball remunerat, democratitzar l’empresa i, alhora, construir una societat on les necessitats bàsiques estiguin garantides de manera universal, sense discriminacions i amb llibertat. Per fer front a aquest objectiu el contemplem de manera integral a tot el conjunt del Pla d’acció perquè és transversal en tots els àmbits: el polític, el laboral i el social.

Temps per treballar i temps per viure en plenitud


La reivindicació de les 8 hores de treball diari i de les vacances pagades va suposar grans esforços a tots els països industrialitzats i un dels grans avenços aconseguits pel sindicalisme en la millora de les condicions de vida. La desregulació que ha imposat el neoliberalisme i la globalització comporta noves formes d’abús en el temps de treball, sobretot en forma de disponibilitat il·limitada de temps i d’imprevisibilitat del temps efectiu de treball, ja sigui de forma presencial a l’empresa com de forma telemàtica. Aquesta és una de les formes de la precarietat laboral que afecta tota mena de tasques i categories.

Alhora ens hem fet conscients del valor del temps com a política feminista, com a política democràtica, com a política social, com a política de salut i com a política mediambiental. La lluita per acotar el temps de treball continua sent central també en el sindicalisme actual. La jornada de 35 hores de treball setmanal efectiu, amb la tecnologia i la productivitat actuals, és perfectament assolible en tots els sectors.

Llibertat per viure en plenitud


Exercir la llibertat comporta tenir consciència de la riquesa de la diversitat tant en la nostra acció sociopolítica com en la nostra acció quotidiana, és a dir en el Pla d’acció i en el dia a dia de la nostra acció sindical.

Posar al centre de les nostres accions les persones, les seves necessitats bàsiques, els seus desitjos i, en definitiva, des del reconeixement de la diversitat requereix un nou plantejament per poder aspirar a la llibertat de poder tenir una vida plena siguem com siguem.

De diversitats, n’hi ha de molts tipus, i cal plantejar la nostra acció sociopolítica des del benentès que les persones en podem tenir diverses i que aquest caràcter polièdric de les persones com a éssers humans, ciutadans i ciutadanes o treballadores i treballadors de diferent sexe, gènere, origen, condició, opció sexual o opció religiosa no ha de ser motiu d’exclusió o de discriminació, sinó ans al contrari: haurà d’estar present en tot allò que fem i defensem.

Cal dir que hi ha una diversitat que afecta el 51% de la població, és a dir que es troba en totes les altres diversitats. La diversitat de gènere és la més transversal i haurem de tenir en compte que en qualsevol dels grups de població en els quals fem incidència com a sindicat hi ha diferencies de gènere i algunes d’aquestes arriben a ser discriminatòries.

PROPOSTES


  Recursos econòmics i socials per viure amb plenitud

 1. Lluitem per tenir una feina ben remunerada, en bones condicions i sense discriminacions, com a base per viure amb dignitat.

 2.  Lluitem per la previsibilitat dels ingressos salarials. Apostem per la part fixa de les retribucions per sobre de les variables.

 3. Lluitem per l’estabilitat en el lloc de treball i perquè les transicions a noves feines es facin acompanyades amb formació i amb drets. És necessari tenir opció a una trajectòria professional ascendent malgrat els canvis en el treball.

 4. Exigim que es garanteixi a totes les persones el fet de poder fer front a les seves necessitats bàsiques, mitjançant ingressos mínims garantits i el suport de polítiques públiques.

 5. Combatem la pobresa, les desigualtats i l’exclusió social en tots els seus àmbits, amb polítiques públiques i negociació col·lectiva.

 6. Lluitem perquè les tasques de cura de les persones es reconeguin a tots els efectes com a treball, amb drets econòmics i socials (retribució i cotització, entre d’altres).


 7. Racionalitzar els temps socials i laborals

 8. Reclamem polítiques públiques que permetin fer compatible el temps de treball i de vida.

 9. Impulsarem que la reforma horària s’articuli a través d’un pacte nacional en què participin les organitzacions sindicals i empresarials, i que abordi de manera simultània l’organització dels temps en els principals espais socials (comerç, escoles, serveis públics…) i els temps laborals, articulats a través de la negociació col·lectiva.

 10. Proposem estendre a tots els convenis col·lectius mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal i la laboral, i que aquestes no comportin pèrdua salarial ni de promoció professional.

 11. Exigim avançar en la coresponsabilitat d’homes i dones en les tasques de cura ampliant i fent obligatori el permís de paternitat i estenent les mesures de cura a infants i a les persones en situació de dependència. Proposem que les excedències i les reduccions de jornada per cura no perjudiquin salarialment les persones.

 12. Ens oposem a les prolongacions de jornada i a les hores extres injustificades. Cal limitar la disponibilitat de jornada abusiva dels treballadors i les treballadores, especialment en aquelles tasques que es fan fora del centre de treball o en el domicili propi. Reclamarem a la Inspecció de Treball una campanya contínua, amb els recursos suficients, per vigilar el compliment de la jornada de treball, de la distribució de la jornada pactada en la negociació col·lectiva i de la contractació a temps parcial involuntària, que comporti sanció per als incompliments.

 13. Farem, anualment, un estudi de les jornades reals en cada conveni i la seva evolució, i elaborarem un pla per avançar en la reducció de la jornada laboral efectiva cap a les 35 hores.

 14. Pressionarem, a través de la negociació col·lectiva, per avançar en la millora dels horaris laborals a través de calendaris laborals, plans i mesures d’igualtat, avaluació i prevenció de riscos psicosocials, permisos i reduccions de jornada i acords de flexibilitat horària que facin compatibles les necessitats del servei o de la producció amb les necessitats de conciliació dels treballadors i treballadores.

 15. Exigirem que les lleis i les normes legals afavoreixin la racionalització dels temps socials i laborals. La normativa superior no ha d’invalidar les millores en la gestió del temps que s’aconsegueixen en la negociació col·lectiva.


  Llibertat per viure amb plenitud

 16. Defensem l’accés a una vida amb salut com a garantia de qualitat de vida i llibertat de les persones. Exigim que cap persona pugui ser acomiadada per raons de salut, ans al contrari, defensem que, a les empreses, hi hagi programes per a l’adaptació del lloc de treball per motius de salut, com preveu la llei. 

 17. Lluitem per eradicar les desigualtats en el gaudi de la salut en especial en els grups de població en situació de vulnerabilitat motivada per l’opció sexual, el gènere, la diversitat funcional, l’ètnia i l’origen, o perquè són treballadores sexuals. Defensem el dret a decidir sobre el propi cos i la no-patologització de les persones trans.

 18. Apostem per un canvi de model educatiu que desenvolupi la formació al llarg de la vida, com a dret de ciutadania, i que incorpori un servei públic d’orientació i acompanyament a les persones perquè puguin fer trajectòries professionals i personals satisfactòries.

 19. Lluitem perquè les dones tinguin garantida una vida lliure de violència masclista a la feina i a tot arreu.

 20. Farem, durant el primer any de mandat, un pla per estendre a totes les empreses els protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, i les mesures de protecció a les víctimes de violència masclista.

 21. Proposem incorporar als convenis col·lectius matèries que regulin els plans d’igualtat a l’empresa i rebaixar a menys de 250 el nombre de treballadors i treballadores a l’empresa per a l’obligatorietat de fer un pla d’igualtat. També s’incorporaran a la negociació col·lectiva mesures d’igualtat als convenis perquè siguin d’aplicació general als sectors.

 22. Exigim a les administracions públiques que no contractin empreses que no tinguin acordats plans d’igualtat amb la representació sindical.

 23. Lluitem contra la divisió sexual, que influeix en la diferent valoració de les feines i per millorar les condicions dels sectors feminitzats. Prioritzarem en els convenis col·lectius les mesures per reduir la bretxa salarial entre homes i dones incidint en els salaris, els permisos, les categories i la promoció professional, així com integrant la dimensió de gènere en les pràctiques preventives.

 24. Reclamem al Govern de Catalunya el desplegament complet de la Llei per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i que avanci amb noves regulacions que garanteixin igualtat de tracte i no-discriminació, de tota la ciutadania sense distinció d’origen, orientació sexual i identitat de gènere, sexe, diversitat funcional o qualsevol altra condició personal.

 25. Proposem al Govern de Catalunya que desenvolupi un nou pla d’atenció a les persones migrants, amb dotació pressupostària suficient que sigui un model normalitzador, integral, inclusiu i participatiu.

 26. Potenciarem la figura del delegat o delegada d’igualtat a les empreses per garantir la implementació de les polítiques de gestió de la diversitat i de prevenció del racisme i la xenofòbia.

 27. Exigim el compliment de les quotes per a la integració de les persones amb diversitat funcional a l’empresa ordinària i proposarem restringir la pràctica empresarial de substituir la integració a l’empresa per donatius a fundacions i associacions.

 28. Exigim que les proves d’accés al món laboral tinguin en compte la diversitat funcional dels candidats i les candidates (introduir eines i mètodes de comunicació) i que les persones amb diversitat funcional tinguin les condicions laborals del conveni del sector i cobrin el mateix salari que la resta de treballadors i treballadores que fan la mateixa feina. Exigim polítiques de prevenció actives per adaptar el treball a les persones.

Comentaris

Comentari de Alba Garcia | 16/10/2016

Crec que viure en plenitud te a veure amb tres elements bàsics: disposar d’ingressos suficients per viure, tenir temps i tenir llibertat.

Per a que les accions de CCOO com a sindicat sociopolític, tinguin impacte i incideixin en l’objectiu o l’estratègia de treballar per viure en plenitud és imprescindible posar al centre de la reflexió, i de l’acció del sindicat, les persones, les seves necessitats bàsiques i el seu projecte de vida.

Per una altra banda també, i en conseqüència, orientar la nostra resposta sindical i sociopolítica posant en el centre el dret a viure en plenitud i en unes condicions mínimes com a éssers humans fent front amb solvència a la involució de drets socials i polítics que vivim i patim cada dia per a construir un canvi radical de model econòmic, polític i social.

Posar en el centre les persones significa humanitzar el treball remunerat, democratitzar l’empresa i alhora construir una societat on les necessitats bàsiques estiguin garantides de manera universal, sense discriminacions, i amb llibertat. Per a fer front aquest objectiu el contemplem de manera integral en tot el conjunt del Pla d’acció, per tant és transversal a tots els àmbits: el polític, el laboral i el social

Posar en el centre les vides ens permet fer proposta d'acció quotidiana i estratègica, a curt i a llarg termini, de transformació real minimitzant el risc de deixar fora de les nostres lluites i estratègies aspectes tant essencials i importants per a poder optar a un projecte de vida com a persones.

A partir d’aquí tindrem elements d’anàlisi de la realitat i referents per a poder definir què ens cal a nivell individual i col·lectiu per tal que, tant homes com dones, puguem fer real el projecte de vida de cadascú sense cap tipus de resistència o discriminació tant en l’espai del treball remunerat com en l’espai del treball domèstic i de cura, com en l’espai de les relacions socials i afectives. S'han de tenir en compte:

 • Els recursos econòmics i socials per viure , és a dir el mitjà a partir del qual generem els ingressos necessaris, que pot determinar la posició social i que encara de vegades pot ser un element important de socialització. També a partir de quines politiques públiques ens haurien de garantir els recursos i serveis per a la sostenibilitat de la vida

 • Com cal racionalitzar els temps socials i laboralsper poder treballar per viure i no viure per treballar.

 • I com amb tot des de cadascuna de les nostres diverstiats com a ésssers humans podem exercir la llibertat

 

Comentari de Miguel Ángel Parra | 20/01/2017

Pàg. 14, apartat 29:

 

Substituir “12. Farem, anualment, un estudi de les jornades reals en cada conveni i la seva evolució, i elaborarem un pla per avançar en la reducció de la jornada laboral efectiva cap a les 35 hores.

 

per “12. Iniciarem una campanya sobre la reducció de la jornada a 35 hores sense reducció salarial, lligada a la lluita contra l’atur i afavorint el repartiment de la càrrega de treball, la conciliació laboral i social-familiar. Farem un estudi de les jornades reals en cada conveni i la seva evolució, i elaborarem un pla per avançar en la seva implantació efectiva.


 

La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.