Apostem per una economia real

Per CCOO de Catalunya | 27/06/2016

Indústria

El valor del treball

L’economia real es detrau davant l’economia financera. S’obtenen més beneficis operant només amb diners que produint coses reals o proporcionant serveis, per molt que aquesta espiral no sigui estructuralment sostenible.

Les mateixes empreses s’han convertit en objecte de compra i venda. La seva propietat es fragmenta entre grups d’inversió, debilitant la supervivència de l’empresa i comprometent els drets dels treballadors i les treballadores.

En aquest context i amb la globalització de l’economia, en tres dècades s’ha triplicat el nombre total de persones disposades a treballar en economies de mercat. Això ha alterat la proporció mundial entre capital i treball i ha debilitat la capacitat de negociació de la classe treballadora, que ha començat a ser tractada com a mà d’obra itinerant i prescindible. I malgrat el gran increment de persones treballadores, la distribució global de rendes entre capital i treball evoluciona desfavorablement per al treball. Estem patint una devaluació del treball.

El discurs neoliberal afirma que la classe treballadora no existeix, i molta gent s’ho ha cregut perquè la fragmentació dels processos de treball ha erosionat la identitat i l’orgull de les persones treballadores.

El sindicalisme encapçala la lluita ideològica per fer visible i donar el valor que correspon a la funció imprescindible del treball per a la supervivència i el benestar de les persones, i el seu paper central en els processos d’humanització i socialització.

Democratitzar l’economia

CCOO reivindica l’economia real, en la qual les persones i el que necessiten tenen un valor, davant el sobredimensionament i la desregulació de l’economia financera, que ha esdevingut una economia de casino irresponsable, que ha traslladat els seus deutes a la classe treballadora, que ha posat la política dels estats al seu servei i que ha corromput la democràcia. A hores d’ara ja està clar que el model neoliberal no aportarà més benestar, ni més ingressos, ni més seguretat per a la classe treballadora.

Defensem una economia que procuri el bé comú, davant l’acumulació desaforada que crea pobresa. Apostem per l’economia sostenible, que busca l’equilibri dels ecosistemes i la cura de la natura davant de l’esgotament dels recursos naturals i el risc per a la nostra pròpia supervivència. Davant la desregulació i el govern global no democràtic, oposem una estratègia econòmica diversificada i equilibrada al territori que permeti un grau suficient de sobirania energètica i alimentària així com l’estabilització de la població. Aquesta economia ha d’equilibrar els treballs productius, de cura de les persones i dels béns comuns, de cultura, de convivència, de comunicació i transport... Tots els treballs hi han de ser reconeguts amb dignitat i amb drets.

Volem avançar cap a una economia democràtica que combati l’acumulació de la riquesa per distribuir-la.

L’acceleració del desenvolupament tecnològic ha de constituir una oportunitat per al benestar de la classe treballadora en lloc d’una escalada del consum de productes obsolescents.

Exigim als poders públics i democràtics que facin polítiques econòmiques estratègiques com a motor d’aquest model d’economia real i solidària.

Reforçarem l’acció des de les empreses per impulsar canvis en aquesta direcció i, per tant, per intervenir en l’organització del treball, en el desenvolupament del procés productiu i en la gestió empresarial per organitzar la producció.

Humanitzar l’evolució tecnològica


Ens trobem davant de reptes inèdits. La radical importància del coneixement nou, no transmissible als sistemes de formació tal com els coneixem, i, per tant, la peremptòria necessitat d’invertir en investigació, innovació i transferència de coneixement. L’obsolescència de les tècniques, dels productes i dels llocs de treball, i, com a conseqüència, la necessitat de transformació dels sistemes educatius i dels processos de treball en sistemes que aprenen i que evolucionen així com les transicions laborals acompanyades i protegides. L’absoluta necessitat del treball cooperatiu, perquè tant de coneixement comporta que cada persona serà necessàriament ignorant en moltes coses que regiran la seva vida. El treball substituïble per la robotització i, per tant, la força de treball, i el seu valor, disponible per al benestar de les persones. El control democràtic, també sindical, de les dades acumulades i circulants, sobretot de les dades personals, educatives, mèdiques, laborals... de cadascun de nosaltres, i el dret individual al seu control i a l’oblit.

El més important és que tota aquesta evolució tecnològica estigui al servei de la humanitat i, per tant, estigui sotmesa a control polític.

PROPOSTES


 1. Davant de la cada cop més ràpida i general introducció de la robotització i la digitalització en el món de la producció i els serveis i l’existència d’un discurs dominant que alerta dels perills en relació amb l’ocupació i les condicions laborals i salarials, hem de valorar que s’obre una oportunitat de millores en els productes i els serveis que poden procurar millores per a les persones i les comunitats. Davant d’aquesta realitat:

  a. Analitzarem la necessitat de regulacions de l’ús de les eines tecnològiques per part dels treballadors i treballadores que evitin efectes negatius en relació amb la privacitat, el control de la intimitat, l’abús del temps de treball, etc.

  b. Farem un debat en relació amb les repercussions ètiques i jurídiques de la interrelació entre treballadors i robots pel que fa a la responsabilització dels errors dels robots, l’ús d’aquests per fer tasques que poden generar discriminacions (processos de selecció de personal mitjançant algoritmes), la selecció de gènere (aspecte físic, veu...) del robot en funció de la tasca que s’ha de realitzar...

  c. Reclamarem que promoguin polítiques de formació i innovació que incideixin en la superació del forat digital.

 2.  Ens proposem guanyar espais per intervenir sindicalment en el Govern sobre la formació en un model públic, gratuït i universal, la recerca, la transferència de coneixement i la innovació. Impulsarem un Acord per a la formació i la innovació a Catalunya que:

  a. Garanteixi la inversió de les empreses i les administracions públiques en formació i complementi els recursos de la quota d’FP amb dotacions pressupostàries fins a arribar a la mitjana dels països europeus.

  b. Doti un fons públic de reserva per a la inversió en R+D+I que asseguri la continuïtat de les investigacions més enllà dels pressupostos anuals.

  c. Es proposi la transformació dels sistemes educatius i dels processos de treball en sistemes que aprenen i que evolucionen.

  d. Desenvolupi un model de formació al centre de treball (formació dual) que garanteixi l’equilibri entre formació teòrica i pràctica, les garanties i les condicions laborals, i la supervisió i la tutela dels processos de formació a les empreses per part dels representants dels treballadors i treballadores.

  e. Vertebri la formació al llarg de la vida, que asseguri l’orientació i l’acompanyament de les persones, que procuri transicions laborals acompanyades i protegides, que garanteixi la igualtat d’oportunitats mitjançant un sistema de mobilitat, de beques i d’ajuts, i que faciliti el reconeixement de competències adquirides i l’homologació de títols així com la protecció de les dades i el dret de les persones al control del seu propi historial formatiu.

  f. Desenvolupi formació per a l’ocupació vinculada a titulacions de postgrau, a la investigació, a la transferència de coneixement i a la innovació, i permeti cooperació internacional.

  g. Asseguri la participació del sindicat en tots els nivells de decisió i de control, com a garantia del dret dels treballadors i treballadores.

 3. Es necessita una xarxa europea que garanteixi un nivell de competències educatives bàsiques per a tota la població de la Unió Europea (UE) i que permeti el reconeixement de les competències i les qualificacions professionals de la població migrant a tots els països.

 4. Convocarem un debat obert i plural amb diferents actors socials i econòmics per elaborar propostes sindicals per crear ocupació verda, economia social i solidària, banca ètica i política fiscal progressiva, i lluitar contra el canvi climàtic.

 5. Impulsarem, conjuntament amb altres agents socials i econòmics, el desenvolupament pràctic, concret i real de les mesures del Pacte nacional per la indústria de Catalunya, en un sentit progressista, i a partir d’un consens ampli.

 6.  Apostem per polítiques de sostenibilitat energètica:

  a. Proposem la reducció de la intensitat energètica de la indústria catalana fins a assolir el nivell mitjà de la UE.

  b. Proposem el creixement de les energies renovables fins a un mínim del 30% del mix per al 2020, amb impuls addicional per a les instal·lacions eòliques i l’aprofitament racional de la biomassa.

  c. Exigirem l’abastament energètic amb xarxes de distribució segures que minimitzin les pèrdues, diversificant les fonts de producció energètica, promovent la generació distribuïda i reduint la dependència energètica.

 7. Proposem definir i impulsar estratègies d’estalvi i eficiència de manera planificada, gestionant oferta i demanda, promovent l’ordenació i racionalització del consum, així com la promoció del reciclatge, la reparació i la reducció de residus.

 8. El turisme és un fenomen social i econòmic que transforma el territori i la vida de les persones:

  a. Defensem un model turístic sostenible, diversificat i de qualitat basat en la professionalitat i el respecte als drets laborals.

  b. Exigim capacitat de gestió i planificació compartida de l’activitat turística amb la participació de tots els agents que hi intervenen per exercir el necessari control polític i social.

  c. Reforçarem la campanya per a la dignificació del treball en el sector turístic, especialment els salaris, la contractació, la temporalitat i els horaris.

 9. Els sector d’atenció i cura de les persones pren cada dia més rellevància:

  a. Exigim compromisos dels serveis públics en la regulació d’aquest sector per tal de planificar l’oferta suficient, la qualitat i la seguretat de l’atenció.

  b. Impulsarem campanyes de dignificació laboral d’aquests sectors.

 10. Reivindiquem un model de gestió de l’explotació de productes alimentaris que potenciï la política de km 0, com a element de vertebració territorial i de lluita contra la intermediació abusiva.

 11. Apostem per un model de relacions laborals al camp que estacionalitzi el treball i la consegüent contractació per evitar l’explotació dels temporers i temporeres.

 12. El sector de la construcció és una peça fonamental en l’equilibri d’un canvi de model productiu. Reivindiquem que es desenvolupi la construcció d’infraestructures públiques sostenibles i la renovació regulada del parc d’habitatge residencial.

 13. Exigim un pla de xoc en la inversió pública i privada en la rehabilitació de l’habitatge amb criteris de sostenibilitat ambiental i de desenvolupament de la innovació per recuperar l’activitat al sector.

 14. Reivindiquem un sistema de mobilitat que aposti pel transport col·lectiu i un canvi modal del transport de mercaderies amb preeminència del ferrocarril. Exigim la posada en marxa del corredor del Mediterrani.

 15. Reivindiquem la creació d’una banca pública que actuï de contrapès de l’actual concentració bancària, faciliti el finançament a l’activitat productiva, eviti l’exclusió financera i garanteixi l’assessorament i la protecció dels drets de les persones consumidores de productes financers.

 16. Proposem una fiscalitat justa i progressiva que faci tributar més a qui més té i guanya i que lluiti contra el frau, l’elusió i l’evasió fiscal. Així mateix:

  a. Que iguali la pressió fiscal de Catalunya i Espanya a la de la Unió Europea 28 (39,1%) amb l’aplicació de noves figures fiscals progressives i millorant les ja existents, com ara l’impost sobre patrimoni, l’impost de successions i el tram autonòmic de l’IRPF, entre d’altres, a fi d’incrementar el nivell d’ingressos públics i garantir un sistema fiscal més progressiu.

  b. Que premiï la innovació per garantir l’equilibri entre el creixement de la productivitat i l’ocupació.

  c. Que desenvolupi criteris de fiscalitat ecològica en les relacions econòmiques tendint a reduir l’externalització de costos ambientals cap al conjunt de la societat i bonificant les pràctiques de lluita contra el canvi climàtic.

  d. Que elevi la imposició directa sobre la riquesa amb un impost sobre les grans fortunes i els grans patrimonis.

  e. Que redueixi les deduccions i bonificacions en l’impost de societats fent que les grans corporacions tributin de forma efectiva pels beneficis reals que obtenen. No és acceptable que les grans empreses paguin proporcionalment molts menys impostos que les petites o mitjanes empreses.

  f. Que reordeni els tipus d’IVA amb criteris socials, ampliant el ventall d’articles bàsics (alimentació, consum energètic de la llar, higiene personal i familiar, béns culturals bàsics, etc.) al tipus superreduït, rebaixant l’IVA de productes culturals i introduint un tipus més elevat per als articles de luxe.

  g. Que lluiti contra el frau fiscal i l’economia submergida dotant l’Agència Tributària i la Inspecció de Treball dels recursos materials i humans escaients així com endurint el règim de sancions.

  h. Que lluiti contra fórmules legals d’elusió del pagament d’impostos, com els paradisos fiscals o les SICAV.

 17. Cal convertir el sector públic en un dinamitzador real de l’economia perquè sigui una economia al servei de les persones. Hem de considerar serveis bàsics el subministrament d’aigua, el gas, l’electricitat, l’accés a Internet, la mobilitat pública i l’accés a l’habitatge. Per això:

  a. Exigim invertir en atenció a les persones (educació, dependència, sanitat, lleure), sobretot per garantir drets, prestacions i millorar la qualitat de vida, però també per generar ocupació i estimular l’economia.

  b. Reclamem una aposta pressupostàriament decidida per a la recerca, la transferència de coneixement i la innovació que prioritzi la inversió en l’economia real, en la cura de les persones, en les energies renovables, en la producció ecològica d’aliments, en el transport públic...

 18. Crearem un espai de treball confederal d’economia social i solidària amb els objectius següents:

  a. Aprofundir en les relacions polítiques amb les organitzacions representatives del sector, creant nous espais estables de col·laboració.

  b. Donar suport formatiu, tècnic i jurídic a grups de treballadors i treballadores vinculats al sindicat que vulguin implementar iniciatives d’economia social i solidària.

  c. Organitzar les persones afiliades presents a l’economia social i solidària per coordinar i impulsar propostes i iniciatives

  d. Incloure en la formació sindical continguts relacionats amb l’economia social i solidària.

 19. Proposem modificar el marc legal del treball autònom amb els objectius següents:

  a. Millorar la protecció social dels treballadors i les treballadores autònoms.

  b. Donar eficàcia general als acords d’interès professional i prohibir la concurrència d’acords diferents en una mateixa empresa i en un mateix col·lectiu professional.

  c. Avançar en una política fiscal justa que prevegi la contributivitat segons els ingressos reals del col·lectiu autònom.

  d. Aconseguir que es reconegui la relació de dependència dels TRADE (treballadors i treballadores autònoms dependents) per part de les empreses mitjançant l’ús efectiu del contracte de vinculació.

  e. Reforçar l’actuació de la Inspecció de Treball per verificar la correcta utilització de la figura dels TRADE en relació amb els treballadors i treballadores amb contracte laboral.

Comentaris

Comentari de TONI MORA | 27/09/2016

CCOO aposta per un canvi de paradigma basat primordialment en el treball digne i amb drets. Un model ancorat en un sector industrial fort que transforma les seves bases materials, energètiques i tecnològiques cap a productes de valor afegit i no mitjançant precarització de salaris i condicions de treball.

Així mateix un canvi que ha de cercar la configuració d’una economia al servei de les persones, diversificada sectorialment, equilibrada territorialment, sostenible i innovadora. Una economia orientada al bé comú per una societat cohesionada i que té la justícia social com a referència d’acció i meta permanent.

Un canvi que ha de portar de la ma un nou model productiu compatible amb la lluita contra el canvi climàtic i que faci del sector públic un motor i referent per les polítiques que millorin la qualitat de vida de la població.


Comentari de José González Mora | 12/01/2017

Reflexió sobre la generalització de la implementació de la robotització i digitalització en la Indústria i serveis.

 

En el canvi que suposa o pugui suposar de forma general la implementació de la robotització i digitalització en la indústria i serveis, el Sindicat ha de seguir sent l'organització i eina fonamental per a la defensa dels interessos dels / les treballadors / es, clau i determinant per consolidar els drets actuals, així com la conquesta de nous drets des dels plantejaments que requereixin els nous escenaris que es vagin produint en cada moment, exigint des de la mobilització, la presència en els sectors i empreses implicades en la implementació i els canvis, ocupant espai, govern i gestió, amb iniciatives i propostes debatudes i acordades amb l'afiliació, per disputar els canvis necessaris, en relació entre altres, amb:

- Recerca de noves idees, esforços i compromisos per obrir nous camps i noves reivindicacions en relació amb la formació, la salut en el treball, el repartiment de l'ocupació o la reducció de les hores de treball.

- La gestió sostenible i responsable socialment, perquè no signifiqui i es converteixi en declaracions d'intencions per part de l'empresa, ha de ser un objectiu realitzable, exigible, avaluable, amb implicació en el control per part de la representació de les treballadores / és .

- Instant als governs de torns, l'acció política per exigir a les empreses implicades, els esforços des de la política fiscal que permetin repartir de manera més justa els nous beneficis que reporti la implementació de la nova tecnologia.

 

       

 


 

La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.