CTESC 

El Consell de Treball Econòmic i Social.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és un ens de dret públic, del qual CCOO de Catalunya forma part, que té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i d'assessorament del Govern en matèria socioeconòmica, laboral i ocupacional.

Visiteu el seu web a http://ctesc.gencat.cat/

Dictàmens

Dictamen 03/2021 sobre el Projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 03/2021 sobre el Projecte de decret del Consell Català de Cogestió Marítima, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 02/2021 sobre el Projecte de decret dels equipaments comunitaris de la Generalitat de Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 02/2021 sobre el Projecte de decret dels equipaments comunitaris de la Generalitat de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 01/2021 sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix la composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 01/2021 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix la composició i el règim de funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 11/2019 sobre el projecte de decret d'acreditació, concertació social i gestió delegada a la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 11/2019 sobre el Projecte de decret d’acreditació, concertació social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.

més informació »


Dictamen 13/2020, sobre Projecte de decret pel qual es regula l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC)

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 13/2020 sobre Projecte de decret pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 12/2020 sobre la proposta d'acord pel qual s'aprova el Pla de ports de Catalunya, Horitzó 2030

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 12/2020 sobre Proposta d’Acord pel qual s’aprova el Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen  o  el resum.

més informació »


Dictamen 11/2020 sobre el projecte d'ordre per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s'apliquen les mesures del programa d'actuació a les zones vulnerables

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 11/2020 sobre el Projecte d’Ordre per la qual es revisen les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries i s’apliquen les mesures del programa d’actuació a les zones vulnerables, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.

més informació »


Dictamen 10/2020 sobre el projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 10/2020 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon governi sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.

més informació »


Dictamen 09/2020 sobre l'avantprojecte de llei de la ciència de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 09/2020 sobre l’Avantprojecte de llei de la ciència de Catalunyai sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.

més informació »


Dictamen 08/2020 sobre el projecte de decret del reglament de la loteria col·lectiva, organitzada i gestionada per l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 08/2020 sobre el Projecte de decret del Reglament de la loteria col·lectiva, organitzada i gestionada per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (...), i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.

més informació »


Dictamen 07/2020 sobre el Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona, 2020-2025

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 07/2020 sobre el Pla director de mobilitat del Sistema Integrat de Mobilitat Metropolitana de Barcelona 2020-2025, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.

més informació »


Dictamen 06/2020 sobre l'avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU)

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 06/2020 sobre l’Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU), i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.

més informació »


Dictamen 05/2020 sobre del projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 05/2020 sobre del Projecte de decret de modificació del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de màquines recreatives i d’atzar, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.

més informació »


Dictamen 04/2020 sobre el projecte de decret de desplegament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 04/2020 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.

més informació »


Dictamen 03/2020 sobre l'avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 03/2020 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2020, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.

més informació »


Dictamen 02/2020 sobre el projecte de decret pel qual s'aprova el reglament de la Llei 18/2015, de 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 02/2020 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2015, de 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.

més informació »


Dictamen 01/2020 sobre el projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorial

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 01/2020 sobre el Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la concertació territorial, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.

més informació »


Dictamen 10/2019 sobre l'avantprojecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 10/2019 sobre l’Avantprojecte de llei de facilitació de l’activitat econòmicai sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o  el resum.

més informació »


Dictamen 09/2019 sobre l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, pel que fa a l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 09/2019 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, en l’àmbit de la concertació territorial, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 08/2019, sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 118/2018, de 19 de juny

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 08/2019 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.més informació »


Dictamen 07/2019 sobre el Projecte de decret sobre l'activitat de guia de turisme.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 07/2019 sobre el Projecte de decret sobre l’activitat de guia de turisme, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum. 

més informació »


Dictamen 06/2019 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 06/2019 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 05/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 05/2019 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum. Feu clic per veure el dictamen o el resum. 

més informació »


Dictamen 04/2019, sobre el Projecte de decret d'instal·lacions juvenils i de modificació del Decret 203/2013, de 30 de juliol, d'aprovació del Reglament de campaments juvenils

El Projecte de decret té per objecte regular les instal·lacions juvenils per incorporar el règim de comunicació prèvia a les instal·lacions juvenils en què la pernoctació s'efectua sota sostre (cases de colònies, granges escola, aules de natura i albergs de joventut); unificar els requeriments tècnics aplicables a aquestes instal·lacions; ajustar la normativa als canvis socials i de mercat; regular les potestats d'inspecció i control de l'Administració pública; preveure la tramitació electrònica dels procediments que regula aquesta norma, i regular la Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils.

més informació »


Dictamen 03/2019, sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 24/2013, de 8 de gener, sobre l'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris

El Projecte de decret té per objecte una millora en el sistema d'acreditació de la venda de proximitat de productes agroalimentaris, el qual té caràcter voluntari, i per la qual cosa no s'estableixen càrregues administratives innecessàries per als destinataris

més informació »


Dictamen 02/2019, sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les agrupacions de defensa vegetal

El Projecte de decret té per objecte la modificació del concepte de pilot aplicador per donar cobertura a alguns tractaments aeris que es poden fer amb drons i no requereixen d'una persona que sigui pilot d'avió comercial o helicòpter.

més informació »


Dictamen 01/2019 sobre l'avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 01/2019 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públici sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 07/2018, a iniciativa pròpia, sobre la Proposta de resolució de convocatòria d'eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç, industria, serveis i navegació de Catalunya

La Proposta de resolució té per objecte convocar les eleccions per a la renovació de les persones membres dels plens de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, d'acord amb les indicacions que figuren en la resolució.

més informació »


Dictamen 06/2018 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 37/2010, de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament de salons de joc, el Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d'accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos i sales de bingo i el Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar

El Projecte de decret té per objecte establir un control d'accés a l'entrada dels salons de joc (tal com ja es preveu en els reglaments de sales de bingo i casinos) i no només a la zona on hi ha instal·lades les màquines de tipus B especials per a sales de joc. D'aquesta manera, les persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, no podran accedir a cap de les dependències del saló.

més informació »


Dictamen 05/2018 sobre el Projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries

El Projecte de decret té per objecte regular la gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, així com l'establiment de mesures dirigides a reduir i prevenir la contaminació causada o provocada pels nitrats d'origen agrari, i l'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables designades a Catalunya.

més informació »


Dictamen 04/2018 sobre el Projecte de decret pel qual es crea la Comissió de Govern de la renda garantida de ciutadania

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 04/2018 sobre el Projecte de decret pel qual es crea la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadaniai sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 03/2018 sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 03/2018 sobre el Projecte dcret pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 02/2018, sobre el Projecte de decret relatiu a la recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el consum de caça silvestre.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 02/2018sobre el Projecte de decret relatiu a la recollida, el transport, el condicionament, la comercialització i el consum de caça silvestre, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 01/2018 sobre el Projecte de decret sobre el règim electoral de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 01/2018 sobre el Projecte de decret sobre el règim electoral de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 21/2017, sobre el Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 21/2017 sobre el Projecte de decret de reglament de turisme de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 19/2017, sobre el Projecte de decret relatiu a l'administració de finques

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 19/2017 sobre el Projecte de decret relatiu a l’administració de finques, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 20/2017 sobre l'avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 20/2017 sobre l’Avantprojecte de llei vitivinícola de Catalunya,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum. més informació »


Dictamen 19/2017, sobre el Projecte de decret relatiu a l'administració de finques

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 19/2017 sobre el Projecte de decret relatiu a l’administració de finques, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 18/2017, sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20)

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 18/2017 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20), i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen

 

 

 

 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 17/2017, sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20)

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 17/2017 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20),  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 més informació »


Dictamen 16/2017, sobre l'Avantprojecte de llei d'ordenació del litoral

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 16/2017 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 15/2017, sobre el Projecte de decret sobre els règims d'intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 15/2017 sobre el Projecte de decret sobre els règims d’intervenció ambiental atmosfèrica dels establiments on es desenvolupin activitats potencialment contaminants en l’atmosfera, el registre i el sistema de control de les seves emissions i es modifiquen diversos decrets en matèria d’emissions a l’atmosfera,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

 

 

 

 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 13/2017 sobre el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 13/2017 sobre el Projecte de decret sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 14/2017 sobre el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 14/2017 sobre el Projecte de decret de venda directa de llet crua de vaca destinada al consumidor final, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 12/2017 sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 12/2017 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits i les garanties tecnicosanitàries comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a la seva autorització i registre, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 11/2017, sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 11/2017 sobre el Projecte de decret de les actuacions administratives i de la gestió del règim d’autonomia econòmica de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 10/2017, sobre l'Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 10/2017 sobre l’Avantprojecte de llei de contractes de serveis a les persones, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 

 més informació »


Dictamen 08/2017, sobre el Projecte de decret del Consell Assessor en Matèria d'Avaluacions Mèdiques

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 08/2017 sobre el Projecte de decret del Consell Assessor en Matèria d’Avaluacions Mèdiques,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

 

 

 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 


més informació »


Dictamen 07/2017, sobre el Projecte de decret de la traducció i la interpretació jurades

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 07/2017 sobre el Projecte de decret de la traducció i la interpretació jurades,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 


més informació »


Dictamen 06/2017, sobre el Projecte de decret de les entitats de control de qualitat de l'edificació i dels laboratoris d'assaigs per al control de qualitat de l'edificació

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 06/2017 sobre el Projecte de decret de les entitats de control de qualitat de l’edificació i dels laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de l’edificació, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 05/2017, sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d'abril, del Consell Català de l'Empresa

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 05/2017 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 60/2014, de 29 d’abril, del Consell Català de l’Empresa, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 04/2017, sobre el Projecte de decret del Consell Català de l'Alimentació

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 04/2017 sobre el Projecte de decret del Consell Català de l’Alimentació,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 
 
 
 
 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.


més informació »


Dictamen 03/2017, sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 03/2017 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 12/2006, de 31 de gener,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

 

Feu clic per veure el dictamen o el resummés informació »


Dictamen 01/2017 sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat Dictamen 01/2017 sobre el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 


més informació »


Dictamen 12/2016, sobre el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 12/2016 sobre el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 11/2016 sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l'impost sobre el risc mediambiental ...

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 11/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 


més informació »


Dictamen 10/2016 sobre l'Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 10/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 09/2016, sobre l'Avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 09/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de comerç, serveis i fires,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 08/2016, sobre l'Avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el  Dictamen 08/2016, sobre l’Avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 07/2016, sobre l'Avantprojecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el  Dictamen 07/2016, sobre l’Avantprojecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 06/2016, sobre el Projecte de decret sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el  Dictamen 06/2016, sobre el Projecte de decret sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 05/2016, sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 i sobre la Proposta d'acord pel qual s'aprova el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el  Dictamen 05/2016 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 i sobre la Proposta d’acord pel qual s’aprova el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 


més informació »


Dictamen 04/2016, sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el  Dictamen 04/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 03/2016, sobre el Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts del Centre de la Propietat Forestal

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el  Dictamen 03/2016 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatus del Centre de la Propietat Forestal,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 


més informació »


Dictamen 02/2016 sobre l'avantprojecte de llei de ports i transport marítim i fluvial

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el  Dictamen 02/2016 sobre l’Avantprojecte de llei de ports i transport marítim i fluvial,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 1/2016, sobre el Projecte de decret pel qual es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic del servei de les empreses de mediació

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el  Dictamen 01/2016 sobre el Projecte de decret pel qual es determinen les condicions específiques de contractació i comercialització de serveis de taxi i el règim jurídic del servei de les empreses de mediació,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 


més informació »


Dictamen 23/2015 sobre el projecte de decret de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el  Dictamen 23/2015 sobre el Projecte de decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anysi sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 


més informació »


Dictamen 22/2015 sobre el projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i d'altres productes sanitaris dentals a mida

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 22/2015 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a la fabricació i comercialització de pròtesis dentals i d’altres productes sanitaris dentals a midai sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 


més informació »


Dictamen 21/2015 sobre el projecte de decret sobre la comunicació prèvia d'activitats en matèria de residus i sobre el Registre general

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 21/2015 sobre el Projecte de decret sobre la comunicació prèvia d’activitats en matèria de residus i sobre el Registre general de persones productores de residus de Catalunya i el Registre general de persones gestores de residus de Catalunya, adscrits a l’Agència de Residus de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.


Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 


més informació »


Dictamen 20/2015 sobre l'avantprojecte de llei de canvi climàtic

 El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 20/2015 sobre l’Avantprojecte de llei de canvi climàtic, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 


més informació »


Dictamen 19/2015 sobre el projecte de decret de gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 19/2015 sobre el Projecte de decret de gestió de la seguretat viària en les infraestructures viàries de la Generalitat de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.


Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 


més informació »


Dictamen 18/2015 sobre el Projecte de decret de la inspecció de consum i control de mercat, el procediment de presa de mostres, les mesures cautelars i altres actuacions inspectores.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 18/2015 sobre el Projecte de decret de la inspecció de consum i control de mercat, el procediment de presa de mostres, les mesures cautelars i altres actuacions inspectores, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

 

 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 


més informació »


Dictamen 17/2015 sobre l'Avantprojecte de llei de l'arquitectura.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 17/2015 sobre l’Avantprojecte de llei de l’arquitectura, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 16/2015 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el desarrelament d'arbres i d'arbustos.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 16/2015 sobre el Projecte de decret pel qual es regula el desarrelament d’arbres i d’arbustos, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 15/2015 sobre el Projecte de decret relatiu al procediment d'acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat elDictamen 15/2015 sobre el Projecte de decret relatiu al procediment d’acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

 

 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 14/2015 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació i de modificació dels decrets 86/2012, de 31 de juliol; 23/2005, de 22 de febrer; 37/2010, de 16 de març i 397/2011, d'11 d'octubre, pels quals s'aproven diferents reglaments en matèria de joc.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 14/2015 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 240/2004, de 30 de març, d’aprovació del Catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris aplicables a la seva planificació i de modificació dels decrets 86/2012, de 31 de juliol; 23/2005, de 22 de febrer; 37/2010, de 16 de març i 397/2011, d’11 d’octubre, pels quals s’aproven diferents reglaments en matèria de joc,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 13/2015 sobre el Projecte de decret de formació sanitària especialitzada a Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 13/2015 sobre el Projecte de decret de formació sanitària especialitzada a Catalunyai sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 12/2015, sobre el Projecte de decret pel qual s'aproven els Estatuts de l'Agència per a la competitivitat de l'empresa

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 12/2015 sobre el Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 


més informació »


Dictamen 11/2015, sobre el Projecte de decret dels fons a què es destina l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 11/2015 sobre el Projecte de decret dels fons a què es destina l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 10/2015, sobre l'Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 10/2015 sobre l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016-2019 i de modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’Estadística de Catalunya,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 09/2015 sobre l'Avantprojecte de llei de la Catalunya exterior

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 09/2015 sobre l’Avantprojecte de llei de la Catalunya Exterior, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 08/2015 sobre la proposta d'ordre relativa al procediment d'acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives en l'àmbit de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 08/2015 sobre la Proposta d’ordre relativa al procediment d’acreditació i atribució de la quota de representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de Catalunya,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

 


més informació »


Dictamen 07/2015, sobre el Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 07/2015 sobre el Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona 2013-2018, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 06/2015, sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el marc normatiu per a la regulació de la venda no sedentària en mercats de marxants

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 06/2015 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el marc normatiu per la regulació de la venda no sedentària en mercats de marxants,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 05/2015, sobre el Projecte de decret sobre l'aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 persones treballadores o més i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 05/2015 sobre el Projecte de decret sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 04/2015, sobre el Projecte de decret de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 04/2015 sobre el Projecte de decret de gestió agrícola dels efluents produïts en cellers i almàsseres, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 03/2015, sobre l'Avantprojecte de llei del sòl d'ús agrari

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 03/2015 sobre l’Avantprojecte de llei del sòl d’ús agrari, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 02/2015 sobre l'Avantprojecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i als contractes

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 02/2015 sobre l'Avantprojecte de llei del Llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

 
Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 01/2015 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 01/2015 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica la demarcació dels registres de la propietat, mercantils i de béns mobles de Catalunyai sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.


Feu clic per veure el dictamen o el resummés informació »


Dictamen 39/2014 sobre el Projecte de decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 39/2014 sobre el Projecte de decret per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.


més informació »


Dictamen 38/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l'alliberament voluntari i la comercialització d'organismes modificats genèticament a Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 38/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’organismes modificats genèticament a Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 37/2014 sobre l'Avantprojecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 37/2014 sobre l’Avantprojecte de llei sobre les organitzacions interprofessionals agroalimentàries de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 36/2014 sobre el Projecte de decret de regulació de les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 36/2014 sobre el Projecte de decret de regulació de les entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de prevenció i seguretat corresponents al departament competent en matèria de seguretat pública, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 35/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 35/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 34/2014 sobre el Projecte de decret sobre l'activitat artesanal.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 34/2014 sobre el Projecte de decret sobre l’activitat artesanal,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 33/2014 sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives per a l'any 2015

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 33/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives per l’any 2015, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 32/2014 sobre l'Avantprojecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 32/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de simplificació de l’activitat administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 31/2014 sobre el Projecte de decret sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 31/2014 sobre el Projecte de decret sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 30/2014 sobre el Projecte de decret del Consell de la Discapacitat de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 30/2014 sobre el Projecte de decret del Consell de la Discapacitat de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 29/2014 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 29/2014 sobre el Projecte de decret de modificació del Decret 145/2012, de 6 de novembre, de creació de la Comissió Interdepartamental de Nitrats i Dejeccions Ramaderes, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 28/2014 sobre l'Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 28/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 27/2014 sobre l'Avantprojecte de llei de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 27/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de l’exercici de les professions titulades i dels col•legis professionals, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 26/2014 sobre l'Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 26/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 25/2014 sobre el Projecte de decret de traducció i interpretació jurades

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 25/2014 sobre el Projecte de decret de traducció i interpretació jurades, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 24/2014 sobre l'Avantprojecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació de Catalunya i del Servei d'Ocupació de Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 24/2014 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació de Catalunya i del Servei d’Ocupació de Catalunya,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.
 


més informació »


Dictamen 23/2014 sobre l'Avantprojecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 23/2014 sobre l’Avantprojecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.
 


més informació »


Dictamen 22/2014 sobre el Projecte de decret de revisió de la demarcació notarial de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el DIctamen 22/2014 sobre el Projecte de decret de revisió de la demarcació notarial de Catalunyai sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.
 
 


més informació »


Dictamen 21/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit i de modificació del Reglament de l'impost sobre successions i donacions, aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de desembre

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 21/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit i de modificació del Reglament de l’impost sobre successions i donacions, aprovat pel Decret 414/2011, de 13 de desembre, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.
 


més informació »


Dictamen 20/2014 sobre el Projecte de decret de presentació de determinades begudes en ampolla de vidre i dispositiu de tancament tipus vi escumós

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 20/2014 sobre el Projecte de decret de presentació de determinades begudes en ampolla de vidre i dispositiu de tancament tipus vi escumós, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.


més informació »


Dictamen 19/2014 sobre l'Avantprojecte de llei de l'impost sobre els habitatges buits

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 19/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 18/2014 sobre l'Avantprojecte de llei de creació de l'impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 18/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’impost sobre la provisió de continguts per part de prestadors de serveis de comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual i per a la difusió cultural digital, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 


Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 17/2014 sobre el Projecte de decret sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 17/2014 sobre el Projecte de decret sobre mesures per evitar la introducció i propagació d’organismes nocius especialment perillosos per als vegetals, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.
 


més informació »


Dictamen 16/2014 sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, de 8 de novembre, de creació del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, de 5 de novembre, de creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi Professional de l'Audiovisual de Catalunya, i la Llei 11/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 16/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 22/1985, de 8 de novembre, de creació del Col·legi Professional de Periodistes de Catalunya, la Llei 12/1998, de 5 de novembre, de creació del Col·legi de Publicitàries i Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, la Llei 24/2003, de 4 de juliol, de creació del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya, i la Llei 11/2003, de 13 de juny, de creació del Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya,  i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.
 


més informació »


Dictamen 15/2014 sobre el Projecte de decret sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 15/2014 sobre el Projecte de decret sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 


Feu clic per veure el dictamen o el resum.
 


més informació »


Dictamen 14/2014 sobre l'Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi d'Economistes de Catalunya en el Col·legi d'Economistes de Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 14/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi d’Economistes de Catalunya en el Col·legi d’Economistes de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 13/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 244/1995, d'1 d'agost, sobre creació de la Junta Distribuïdora d'Herències i regulació de les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat  el Dictamen 13/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 244/1995, d’1 d’agost, sobre creació de la Junta Distribuïdora d’Herències i regulació de les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya,i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 12/2014 sobre l'Avantprojecte de llei d'incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya.

 
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 12/2014 sobre l’Avantprojecte de llei d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.


més informació »


Dictamen 11/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 11/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial per a la imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.


Feu clic per veure el dictamen el resum.

més informació »


Dictamen 10/2014 sobre el Projecte de decret del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació en el sector agroalimentari a Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 10/2014 sobre el Projecte de decret del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació en el sector agroalimentari a Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 09/2014, sobre el Projecte de decret dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 09/2014 sobre el Projecte de decret dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 08/2014, sobre l'Avantprojecte de llei de cooperatives

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat elDictamen 08/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de cooperatives, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 07/2014, sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el procediment d'acreditació dels centres i serveis de medicina de l'esport.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 07/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el procediment d’acreditació dels centres i serveis de medicina de l’esport, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. 

Feu clic per veure el dictamen o el resum.més informació »


Dictamen 06/2014, sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, de 7 de juliol, del cinema.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 06/2014 sobre l'Avanprojecte de llei de modificacio de la llei 20/2010, de 7 de juliol, del cinema, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen.

Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 05/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s'estableix el sistema d'acreditació d'equips d'atenció primària a Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 05/2014 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableix el sistema d’acreditació d’equips d’atenció primària a Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 04/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l'extracció de corall vermell (corallium rubrum) en les aigües interiors del litoral català.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 04/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es regula l’extracció de corall vermell (corallium rubrum) en les aigües interiors del litoral català, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 03/2014 sobre l'Avantprojecte de llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 03/2014 sobre l’Avantprojecte de llei de creació de l’impost sobre les emissions contaminants d’òxids de nitrogen a l’atmosfera que produeix l’aviació comercial, de l’impost sobre la producció termonuclear d’energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l’impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 02/2014 sobre l'Avantprojecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 02/2014 sobre l’Avantprojecte de llei pel qual es modifiquen diverses lleis en matèria audiovisual i de publicitat institucional per afavorir la transparència i la sostenibilitat del sector de la comunicació, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 01/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 01/2014 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 280/2003, de 4 de novembre, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictameno el resum.

més informació »


Dictamen 27/2013 sobre el Projecte de decret relatiu a l'homologació de mètodes de captura en viu d'espècies cinegètiques depredadores i d'espècies exòtiques invasores depredadores i l'acreditació de les persones que en són usuàries.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 27/2013 sobre el Projecte de decret relatiu a l’homologació de mètodes de captura en viu d’espècies cinegètiques depredadores i d’espècies exòtiques invasores depredadores i l’acreditació de les persones que en són usuàries, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 26/2013 sobre el Projecte de decret de regulació dels Serveis d'Informació, difusió i Atenció Turística de Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 26/2013 sobre el Projecte de decret de regulació dels Serveis d’Informació, difusió i Atenció Turística de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 25/2013 del Projecte de decret del Consell Català de l'Empresa.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 25/2013 del Projecte de decret del Consell Català de l’Empresa, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 24/2013 sobre l'Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 24/2013 sobre l’Avantprojecte de llei del Protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 23/2013, sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 23/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 22/2013, sobre el Projecte de decret sobre el procediment de mediació en les relacions de consum

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 22/2013 sobre el Projecte de decret sobre el procediment de mediació en les relacions de consum, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 21/2013, sobre el Projecte de decret d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 21/2013 sobre el Projecte de decret d’organització i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 20/2013, sobre el Projecte de decret d'ordenació de les explotacions ramaderes

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 20/2013 sobre el Projecte de decret d’ordenació de les explotacions ramaderes, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictameno el resum.

més informació »


Dictamen 19/2013, sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres, i del sector públic

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 19/2013 sobre l’Avantprojecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres, i del sector públic, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 18/2013, sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament d'apostes

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 18/2013 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament d’apostes, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 17/2013, sobre el Projecte de decret del Pla per al dret a l'habitatge

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 17/2013 sobre el Projecte de decret del Pla per al dret a l’habitatge, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 16/2013, sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 16/2013 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 15/2013, sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els criteris de tarifació per ús a aplicar als vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera al seu pas per determinades infraestructures viàries de titularitat de la Generalitat de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Dictamen 15/2013 sobre el Projecte de decret pel qual s’estableixen els criteris de tarifació per ús a aplicar als vehicles pesants de transport de mercaderies per carretera al seu pas per determinades infraestructures viàries de titularitat de la Generalitat de Catalunya. i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 14/2013, sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret Dictamen 14/2013 sobre el Projecte de decret pel qual es crea el Registre de professionals sanitaris de Catalunya i s’estableixen els criteris generals i requisits mínims dels registres públics de professionals sanitaris en l’àmbit de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 13/2013 sobre el Projecte de decret d'organització i funcionament de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions Laborals.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret d’organització i funcionament de la Comissió de Convenis Col•lectius del Consell de Relacions Laborals, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 12/2013, sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics i d'establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat l’Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 2/1989, de 16 de febrer, sobre centres recreatius turístics i d’establiment de normes en matèria de tributació, comerç i joc, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 11/2013, sobre l'Avantprojecte de llei de l'acció exterior de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat l’Avantprojecte de llei de l’Acció exterior de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 10/2013 sobre el projecte de decret del Reglament del registre d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret del Reglament del Registre d’instal•lacions destinades a activitats amb infants i joves, i de modificació del Reglament d’instal•lacions destinades a activitats amb infants i joves, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 09/2013 sobre l'Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat l’Avantprojecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal•lacions i els productes, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 08/2013 sobre el Projecte de Pla director d'infraestructures de transport públic col·lectiu de la Regió metropolitana de Barcelona (pdI) per al període 2011-2020

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de Pla director d’infraestructures de transport públic col•lectiu de la regió metropolitana de Barcelona (pdI) per al període 2011-2020, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 07/2013 sobre el Projecte de decret de règim sancionador en matèria d'infància i d'adolescència

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret de règim sancionador en matèria d’infància i d’adolescència, en l’àmbit competencial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 06/2013 sobre el Projecte de decret de la taula nacional i les taules territorials i locals d'infància

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret de la taula nacional i les taules territorials i locals d’infància, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veureel dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 05/2013, sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2003, de 13 de maig, sobre establiments d'òptica

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 126/2003, de 13 de maig, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris dels establiments d’òptica, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 04/2013 sobre el Projecte de decret sobre el funcionament de les societats agràries de transformació de Catalunya i d'organització i funcionament del seu registre

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret sobre el funcionament de les societats agràries de transformació de Catalunya i d’organització i funcionament del seu registre, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 03/2013 sobre el Projecte de decret dels consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents de Catalunya

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret dels consells de participació territorial i nacional dels infants i adolescents de Catalunya, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 02/2013, sobre el Projecte de decret d'aprovació del Reglament de campaments juvenils

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de campaments juvenils, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 01/2013, sobre el Projecte de decret de modificació del Reglament de casinos de joc, aprovat pel Decret 204/2001, de 24 de juliol, i del Catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos, aprovat pel Decret 386/2000, de 5 de desembre

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret de modificació del Reglament de casinos de joc, aprovat pel Decret 204/2001, de 24 de juliol, i del Catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos, aprovat pel Decret 386/2000, de 5 de desembre, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 25/2012 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica l'article 6 del Decret 92/2009, de 9 de juny, pel qual s'estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l'autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors d'hemodiàlisi.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret pel qual es modifica l’article 6 del Decret 92/2009, de 9 de juny, pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària dels centres i unitats de diàlisi equipats amb monitors d’hemodiàlisi, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen oel resum.

més informació »


Dictamen 24/2012 sobre el Projecte de decret de fixació d'un nou termini per a presentar determinats plans d'autoprotecció d'àmbit local ...

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret de fixació d’un nou termini per a presentar determinats plans d’autoprotecció d’àmbit local i d’adequació dels plans d’autoprotecció dels espectacles públics, de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 23/2012 sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Fons per al Foment del Turisme.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament del Fons per al Foment del Turisme, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 22/2012 sobre el Projecte de decret sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament i de rescabalament de danys i perjudicis.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat sobre la potestat sancionadora en matèria de consum i sobre el procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament i de rescabalament de danys i perjudicis, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 21/2012 sobre el Projecte de decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret relatiu a la venda de proximitat de productes agroalimentaris, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 20/2012 sobre l'Avantprojecte de llei d'accessibilitat.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat l’Avantprojecte de llei d’accessibilitat, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 19/2012 sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 18/2012 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 102/2005, de 31 de maig, de creació de la Comissió Interdepartamental del Pla integral del poble gitano i del Consell Assessor del Poble Gitano, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 17/2012 sobre el Projecte de decret d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 16/2012 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 15/2012 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 14/2012 sobre el Projecte de decret pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari, i per a l'autorització d'entitats formatives per al seu ús.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits per a la instal•lació i ús de desfibril•ladors externs fora de l’àmbit sanitari, i per a l’autorització d’entitats formatives per al seu ús, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 13/2012 sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte d’ordre d’estructuració del sistema català de qualitat turística, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »


Dictamen 12/2012 sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades en aquest dictamen. Feu clic per veure el dictamen o el resum.

més informació »