Fulls sindicals de salut laboral

Recull de materials per a delegats i delegades de prevenció de riscos laborals

El Departament de Salut laboral de CCOO de Catalunya ha elaborat un conjunt de materials dirigits als delegats i delegades de prevenció de riscos laborals amb la finalitat de facilitar-los la seva tasca i per tal d'aconseguir uns llocs de treball més segurs i saludables per al conjunt dels treballadors i les treballadores.

20/12/2019

més informació »


Díptic 'Com intervenir en l'exposició als riscos ergonòmics'

Els trastorns musculoesquelètics són la causa més freqüent d'incapacitat temporal i, en molts casos, tenen un origen laboral que no és reconegut per l'empresari i/o la mútua, de manera que es deriven al sistema públic de salut i són tractats com una contingència comuna.

16/12/2019

més informació »


Díptic 'L'amiant. Intervenció i PRL'

L'Article 3 del RD 396/2006, de 31 de març, regula els treballs amb risc d'exposició a l'amiant. És aplicable a les operacions i activitats en què les persones treballadores estiguin exposades o siguin susceptibles d'estar exposades a fibres d'amiant o de materials que en continguin.

16/12/2019

més informació »


Díptic 'Addiccions a l'entorn laboral. Seguiment i prevenció en el treball'

La societat actual s'enfronta a grans reptes, socials i de salut pública com a conseqüència del consum inadequat de substàncies que poden generar dependència, i l'àmbit laboral no es aliè a aquesta situació.

16/12/2019

més informació »


Díptic 'L'absentisme laboral. Conceptes i Prevenció de Riscos Laborals'

L'OIT defineix l'absentisme com 'a no assistència a la feina per part d'un empleat o empleada que es pensava que hi assistiria.'

16/12/2019

més informació »


Díptic 'Treballs en altura'

Els treballs en altura són aquells que es fan a més de dos metres d'altura. Són activitats d'alt risc en què els accidents de treball solen produir-se per causes materials i organitzatives, i requereixen que la persona treballadora estigui protegida en tot moment.

16/12/2019

més informació »


Fullet 'Coordinació de l'activitat preventiva i plans d'emergència'

L'objectiu d'aquest fullet informatiu és divulgar criteris d'actuació sindical i la normativa reguladora en relació a la coordinació d'activitats empresarials i mesures d'emergència, amb la finalitat de millorar el coneixement i la participació de les persones treballadores i dels delegats i delegades en aquestes activitats, així com la cultura preventiva en les empreses.

12/12/2019

més informació »


Díptic 'Protecció a la maternitat i a la lactància. Prestació i PRL'

Les treballadores gestants o lactants experimenten canvis biològics durant aquests períodes que les fan especialment vulnerables a alguns riscos presents als llocs de treball (substàncies perilloses, postures, soroll, estrès, etc.) que poden danyar la salut de la mare, la del fetus i la del nounat.

12/12/2019

més informació »


Díptic 'La coordinació de l'activitat preventiva amb subcontractes'

Actualment és molt habitual que les empreses contractin part de la seva activitat productiva a altres empreses, així externalitzen el procés productiu i els riscos laborals que comporta (de vegades, fins i tot, els més greus).

12/12/2019

més informació »


Díptic 'Treballadors i treballadores especialment sensibles'

L'article 25 de la Llei de prevenció de riscos laborals considera que les persones treballadores especialment sensibles (TES) són aquelles que presenten unes característiques personals, físiques, sensorials o mentals, que les fan particularment vulnerables a determinats riscos presents en el lloc de treball.

12/12/2019

més informació »


Díptic 'Riscos psicosocials i organització del treball'

Els riscos psicosocials són les condicions de treball derivades de l'organització de la feina i del seu ambient social, i sobre les quals hi ha investigacions científiques que demostren que poden provocar danys a la salut de les persones treballadores.

05/12/2019

més informació »


Díptic 'Malalties professionals. Reconeixement i actuació dels delegats i delegades'

Una malaltia professional és aquella que ha estat contreta a conseqüència de la feina per compte d'altri, que està inclosa en el quadre de malalties professionals de Reial decret 1299/2006, de 10 de novembre, i que està provocada per l'acció d'elements o substàncies que consten en aquest quadre per a cada malaltia professional.

05/12/2019

més informació »


Díptic 'Soroll. Exposició i prevenció'

El soroll és un dels riscos que es manifesta més freqüentment en l'àmbit laboral. El nombre de malalties i molèsties causades pel soroll és elevat, tot i que sovint l'empresariat, els serveis de prevenció i les autoritats sanitàries i laborals silencien i ignoren aquesta problemàtica.

05/12/2019

més informació »


Díptic 'Temperatura. Riscos i PRL'

Les condicions ambientals dels llocs de treball poden ser l'origen d'una situació d'incomoditat o de manca de confort, però també poden suposar un risc greu per a la salut de les persones treballadores.

03/12/2019

més informació »


Díptic 'Manipulació de càrregues i postures de treball. PRL i ergonomia'

Les postures, repetitives o mantingudes durant molt de temps, que no suposin una posició natural de confort i/o la manipulació de càrregues de manera manual durant el treball poden produir danys a la salut.

03/12/2019

més informació »


Díptic 'Reconeixements mèdics i vigilància de la salut'

La vigilància de la salut és un dels instruments de la prevenció de riscos laborals que ha de servir per protegir la salut de totes les persones treballadores, com a dret fonamental.

03/12/2019

més informació »


Actualització del mètode CoPsoQ PSQCAT: un instrument per avaluar i prevenir els riscos psicosocials a les empreses de menys de 25 treballadors i treballadores

L'objectiu d'aquest full informatiu és presentar l'actualització del mètode CoPsoQ PSQCAT, en la versió curta, per avaluar i prevenir els riscos psicosocials a les petites empreses i oferir pistes per a l'acció sindical i la intervenció preventiva en aquestes empreses.

25/06/2018

més informació »


Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals de la Generalitat de Catalunya

El manual desenvolupa, de manera integrada i multidisciplinària, com abordar l'avaluació del conjunt dels riscos, és a dir, els relacionats amb la seguretat, la higiene, l'ergonomia i l'organització del treball (o riscos psicosocials).

25/06/2018

més informació »


Equips de treball i màquines: mirada des de la prevenció

Diàriament, un percentatge elevadíssim de treballadors i treballadores utilitzen màquines, eines i diferents estris per realitzar la seva activitat professional: són el que anomenem 'equips de treball' i estan sotmesos al compliment d'una legislació específica que regula la comercialització d'aquestes màquines i els requisits que han de complir.

25/06/2018

més informació »


Sobre l'exposició a l'amiant

El Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant, té per objecte, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, establir disposicions mínimes de seguretat i salut per a la protecció dels treballadors i treballadores contra els riscos derivats de l'exposició a l'amiant en el transcurs de la feina, així com la prevenció d'aquests riscos.

25/06/2018

més informació »


Intervenció sindical en l'avaluació de l'exposició al soroll. Saber per participar

L'objectiu d'aquest full informatiu és identificar els elements que cal tenir en compte a l'hora d'avaluar el soroll, fer més comprensible el procés d'avaluació a l'empresa i desenvolupar els drets de participació i consulta dels treballadors i les treballadores protagonistes i els seus delegats i delegades de prevenció.

25/06/2018

més informació »


Recursos per a l'acció quan estem en incapacitat laboral (IT)

L'objectiu d'aquest full informatiu és recollir els nous canvis normatius perquè els delegats i delegades de prevenció puguin oferir als treballadors i treballadores als quals representen informació, assessorament i suport en la defensa del seu dret a la salut mitjançant la IT.

25/06/2018

més informació »


Recurs preventiu

La figura del recurs preventiu és objecte de debat als centres de treball, ja que l'empresariat abusa del seu nomenament, de les seves competències i de les seves responsabilitats. Actualitzem tot el que té relació amb aquesta figura perquè sindicalment tenim nombroses consultes sobre aquest tema, la majoria de les quals, coincidents.

25/06/2018

més informació »


Com s'organitza la prevenció a l'empresa? Serveis de prevenció

L'objectiu d'aquest full informatiu és aconseguir una intervenció efectiva dels delegats i delegades de prevenció, pel que fa a la identificació de l'incompliment dels requisits legals i materialment necessaris, així com oferir una prevenció de riscos real, amb la necessària informació i participació dels delegats i delegades de prevenció, per aconseguir la millora de la prevenció a les empreses.

25/06/2018

més informació »


Vigilància de la salut: "la injustament ignorada"

L'objectiu d'aquest full sindical és fer reflexionar i proporcionar eines sindicals sobre la utilitat de la vigilància de la salut per aconseguir canviar les condicions de treball a les empreses.

25/06/2018

més informació »


Tornar a la feina després del càncer de mama

Una vegada superat el procés de la malaltia, què cal saber per incorporar-te a la feina?

10/03/2017

més informació »


Treballadors i treballadores especialment sensibles (TES) . Propostes per l'acció sindical

Decàleg intervenció TES (Treballadors/es especialment sensibles)

10/03/2017

més informació »


Instruments de suport per a l'acció sindical de salut laboral a les empreses

L'objectiu d'aquest full informatiu és recollir els instruments de què disposem per donar suport a l'acció sindical de salut laboral a les empreses i informar d'on es poden aconseguir.

10/03/2017

més informació »


Recursos per a l'acció quan estem de baixa mèdica. Què cal fer?

Modificació de la llei de mútues.

03/05/2016

més informació »


Exposició a productes cancerígens en el treball: Propostes per identificar-los i per prevenir-los

Elements per sensibilitzar sobre la presència d'agents cancerígens a l'entorn laboral

17/03/2016

més informació »


L'acció en salut laboral: acordar i implementar mesures preventives

Avaluar per canviar condicions de treball

20/07/2015

més informació »


Elabora un pla d'acció i participa en la vigilància de la salut

L'objectiu d'aquest full informatiu és ajudar els delegats i delegades de CCOO a elaborar un pla de treball per poder aconseguir que la vigilància de la salut a la seva empresa tingui una finalitat preventiva i sigui útil per a la millora de les condicions de treball.

20/03/2015

més informació »


La prevenció a les empreses de menys de 50 treballadors i treballadores

A les empreses de menys de 30 treballadors i treballadores, no hi ha una designació específica d'aquest representant, sinó que la mateixa persona que és elegida delegat o delegada de personal automàticament passa a ser-ho, alhora, de prevenció, excepte que s'acordi el contrari.

19/03/2014

més informació »


Registre oficial de delegats i delegades de prevenció

Decret 171/2010

26/01/2014

més informació »


El sistema de notificació d'accidents de treball.

L'objectiu d'aquest full informatiu és recollir l'actual normativa relativa al model i sistema de notificació dels accidents de treball, així com oferir orientacions de com actuar en el marc de les empreses enfront de la subdeclaració i el dret a la informació.

03/01/2014

més informació »


Prestació per risc durant l'embaràs i la lactància nautural.

L'objectiu d'aquest full informatiu és informar del marc normatiu i pràctic de la prestació per risc durant l'embaràs i la lactància natural.

29/11/2013

més informació »


Participar i intervenir en salut laboral a les empreses. Edició desembre del 2012

En aquest full és descriu, es mostra, es sistematitza i es recull l'experiència acumulada a CCOO sobre el que significa incorporar la mirada de salut laboral a l'acció sindical a les empreses per millorar les condicions de treball i enfortir el sindicat a l'empresa.

22/04/2013

més informació »


Informació sobre la proposta de reforma de la incapacitat temporal (IT)

Elaborada per CCOO de Catalunya.

26/03/2013

més informació »


Temperatures: fred, calor o disconfort tèrmic. De la identificació a la intervenció.

L'objectiu d'aquest full informatiu és identificar les condicions ambientals dels centres de treball, els procediments per avaluar-los i com fer propostes d'actuació.

10/02/2012

més informació »


Exercici del dret a la informació en matèria de seguretat i salut en el treball mitjançant còpia.

L'objectiu d'aquest full informatiu és informar dels drets d'informació dels delegats i delegades de prevenció i difondre els instruments de què avui disposem per exigir que ens facilitin còpia dels documents de prevenció que hi ha a les empreses

03/01/2012

més informació »


La denúncia a la Inspecció de Treball en matèria de seguretat i salut en el treball

L'objectiu d'aquest full informatiu és conèixer el procediment de l'actuació de la ITSS davant una denúncia, fent èmfasi en els drets de participació sindical i en el necessari seguiment posterior a la denúncia.

03/01/2012

més informació »


INTERVENIR A L'EMPRESA ENFRONT DEL RISC QUÍMIC

L'objectiu d'aquest full informatiu és presentar-vos una metodologia per a intervenir sindicalment a l'empresa enfront del risc químic

03/01/2012

més informació »


La intervenció del Tribunal Laboral de Catalunya en la solució de conflictes de salut laboral.

L'objectiu d'aquest full informatiu és conèixer què és i com podem utilitzar el Tribunal Laboral de Catalunya per a la solució de conflictes col·lectius de salut laboral en el marc de les empreses.

03/01/2012

més informació »


Actuar enfront del risc químic: la substitució com a acció preventiva

El Reglament sobre Registre Avaluació i Autorització de Substàncies Químiques, més conegut per REACH, és la normativa principal en protecció de la salut.

20/12/2011

més informació »


Drets dels i de les pacients en l'àmbit laboral.

L'objectiu d'aquest full informatiu és: informar i oferir instruments per a I'acció sindical entorn dels drets dels i de les pacients en les actuacions sanitàries en I'àmbit de les relacions laborals.

19/12/2011

més informació »


La gestió de les baixes comunes per les mútues

La Llei 42/1994 va facultar els empresaris a contractar, voluntàriament, un nou servei amb les mútues, perquè, a més, puguin “controlar i gestionar”, a partir del 16è dia d'ençà de la baixa mèdica, les baixes per causes comunes.

19/12/2011

més informació »


Malalties professionals: nou marc normatiu i reptes per a la prevenció.

L'objectiu d'aquest full informatiu és informar del marc normatiu de les malalties professionals, posant l'èmfasi en les novetats legislatives, i oferir orientacions per a l‘acció sindical a les empreses.

19/12/2011

més informació »


Nou reglament sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i barreges

Les etiquetes i les fitxes de dades de seguretat constitueixen una font d'informació de prevenció molt important.

16/12/2011

més informació »


La participació sindical quan l'empresa canvia de mútua.

L'objectiu d'aquest full informatiu és informar i oferir instruments per a l'acció sindical entorn als drets de participació sindical en relació amb les mútues, i més concretament en relació al canvi de mútua per l'empresa, així com establir els criteris per poder elaborar el preceptiu informe previ, no vinculant, per part del Comitè d'Empresa o delegats/ades de personal.

29/11/2011

més informació »


La salut laboral dels joves: repte per a l'acció sindical

L'objectiu d'aquest full informatiu és donar instruments als delegats i delegades de prevenció perquè puguin fer visibles les condicions de treball del jovent i oferir orientacions i instruments per a la intervenció a l'empresa que puguin garantir la protecció d'aquest col·lectiu.

29/11/2011

més informació »


La participació dels delegats i delegades de prevenció en la coordinació entre empresa i personal autònom.

L'objectiu d'aquest full informatiu és donar criteris d'actuació als delegats/des de prevenció amb relació als drets de personal autònom en els seus centres de treball, perquè puguin impulsar o millorar la coordinació preventiva.

29/11/2011

més informació »


La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.