butlletí d’actualitat jurídica i sindical, núm. 56, octubre de 2019
 
Legitimitat per convocar eleccions en un centre de treball
 
tornar
 

La qüestió plantejada és si un sindicat sense la qualitat de més representatiu en l’àmbit territorial o sectorial pot promoure eleccions en un centre de treball on no té presència en el cas de tenir un 10% o més en el conjunt de l’empresa.

L’interès sindical de la qüestió rau en la pretensió de sindicats minoritaris de poder promoure eleccions en centres de treball de la mateixa empresa –normalment d’altres circumscripcions i sense cap tipus de relació amb les plantilles d’aquells.

Com a marc general, el que determina la legitimació del promotor,  i en concret d’un sindicat,  és l’art. 2.1 del Real Decreto 1844/1994, que explicita que  “Podran promoure eleccions les organitzacions sindicals o els propis treballadors segons estableix l’article 67.1 de l’Estatut dels Treballadors”. Aquest assenyala que han de ser els sindicats més representatius (art. 6 , 7.1 i 7.2 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical) segons l’àmbit corresponent, sigui territorial, sectorial o de la pròpia empresa.  La qüestió a resoldre és si el que compta es disposar d’un mínim d’un 10% de representats en l’empresa o en el centre de treball on es volen promoure les eleccions.

CCOO de Catalunya hem defensat que l’article 7.2 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical imposa sense cap dubte que aquest percentatge de representativitat cal tenir-lo en cada un dels àmbits en què s’ha de desenvolupar el procés electoral.

Que el centre de treball constitueix per regla general la unitat electoral bàsica es desprèn de l’ET art. 62 i art. 63, quins, estableixen l’obligada constitució de les meses electorals en cada centre de treball. És a dir, el determinant i preferent és el centre de treball, on s’han de celebrar les eleccions sindicals i no la empresa en el seu conjunt.

Els laudes a sota esmentats ens donen la raó en aquesta interpretació i aclareixen que el 10% de representativitat necessària per disposar de la legitimitat per convocar eleccions sindicals, en el cas de sindicats que no tenen aquesta legitimació a nivell territorial o sectorial, correspon a la representació en el centre de treball concret on es volen convocar les eleccions.

Climent Pujol Bosch
Director de l’Oficina Electoral de CCOO de Catalunya

Legitimitat: LAUDES

Laude B-5/2017 de Ruth Pineda
Laude B-116/2016 de Maria Lourdes Barbal
Laude B-65/2018  de J. L. Marín
Laude B-11/2019 de Eva Gracia
Laude B-155/2019 de Eva Gracia

 
tornar
 
 
 

Privacitat i protecció de dades
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir-te informat de les activitats de CCOO de Catalunya que poden ser del teu interès. D’acord amb la posada en marxa del nou RGPD i de la Llei orgànica 3/2018, a l’adreça electrònica dpd@ccoo.cat, pots enviar‑nos totes les teves observacions, dubtes i suggeriments. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, 08003, Barcelona. I per consultar tota la informació relacionada hem posat en marxa la web https://rgpd.ccoo.cat, on també podrem interactuar sobre aquest tema. 

 

©El Butlletí d’Actualitat Jurídic Sindical està editat per CCOO de Catalunya.
Consell del Butlletí: Juan Manuel Tapia, Jesús Martínez, Jonathan Gallego, Llorenç Serrano, Julián Garrido, Gerard Martínez, Sira Gómez, Manuel Blas Jiménez i David Monsergas.
Edició: Miquel de Toro.

Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: ceres@ccoo.cat