butlletí d’actualitat jurídica i sindical, núm. 57, novembre de 2019
 

Cens Laboral

 
tornar
 

Avui tractarem de la determinació del nombre dels representants de treballadores i treballadors, i com es  realitza  el còmput sobre la base del cens laboral:

Primer cal aclarir la diferència entre cens laboral i cens electoral. Aquest últim és la llista d’electors i elegibles. Són les treballadores i treballadors que podran participar en el procés electoral i el seu repartiment en col·legis electorals, a data de constitució de la mesa, (art. 69.2 de l’ET). Aquest cens serà objecte de comentari en un proper Butlletí.

El cens laboral ha de contenir la relació de totes les persones treballadores que presten o han prestat els seus serveis a l'empresa, incloent, per tant, aquelles que han estat vinculades a l'empresa l'any anterior a la promoció electoral, i prenent com a referència la data de registre del preavís a l’OPRA.  Aquest cens és l’instrument essencial pel desenvolupament del procés i, a mes, serveix com a base per l'elaboració posterior del cens electoral (art. 66 de l’ET).

És per això que necessàriament cal disposar d’aquestes dades, a data del registre del preavís:

  • Llistat de treballadores i treballadors fixos.
  • Llistat del total de persones treballadores eventuals presents i de les que han passat per l’empresa durant el període que comprèn l’any anterior al registre del preavís.
  • Total de jornades de les treballadores i treballadors eventuals no presents a l’empresa i que hagin treballat a la mateixa des del dia del registre del preavís fins a la mateixa data de l’any anterior.

A efectes de càlcul del còmput, cal tenir en compte el nombre de treballadores i treballadors fixes i temporals amb més d’un any. A aquest nombre, s’ha d’afegir el total de les jornades eventuals en els últims 12 mesos que, dividit per 200, donen un total de treballadores/s eventuals  a efectes de còmput  que, sumats, donen el total de persones treballadores a afectes de còmput.

L’art.72.2 b) de l’ET fa referència a les jornades de l’any anterior i no a les persones treballadores en concret; així mateix es regula sobre els contractats i no posa cap limitació, per la qual cosa s’ha d’entendre que són tots els que han treballat en l’empresa dins de  l’any en qüestió, amb aquesta única limitació, la del nombre total de treballadores/s contractats durant el període  de l’any de referència.

És veritat que l’art.72.2 de l’ET no distingeix entre les diferents modalitats contractuals que donen lloc a l’eventualitat dels contractes -és irrellevant-, aquest precepte legal no distingeix ni exclou del còmput cap modalitat de contracte temporal, ni s’exigeix que en l’elaboració del cens laboral es faci menció del tipus de contracte temporal. Però sí que en l’apartat b, explicita que es computen les jornades dels contractats per termini de fins un any i, per tant, exclou els i les treballadores fixes, és a dir, sols s’han d’incloure les jornades de les persones treballadores amb contracte temporal.

Cal recordar nombrosos laudes i sentències judicials, on s’estableix que, per evitar possibles alteracions del cens laboral,  és convenient i necessari el promig de la plantilla que contempla l’ET d’un any anterior al registre del preavís.

El moment en què s’ha de computar el número de treballadors i treballadores és a l’inici del procés electoral; és quan es registra el preavís i això no és discutible (art. 67.2 de l’ET).

L’art. 72.2 de l’ET regula el període del còmput i múltiples pronunciaments arbitrals i jurisdiccionals, de manera majoritària, ho ratifiquen. En cas de dubtes, hi ha dos arguments de pes:

  • El cens s’ha de facilitar 7 dies abans de constituir  mesa i,  per tant,  s’han de tenir en compte els i les treballadores en aquell moment, no a posteriori.
  • Podria quedar en mans de l’empresa aquesta determinació al poder reduir la plantilla si es volgués o, simplement,  reduir la contractació al tenir coneixement del preavís. 

Tenint clar aquest concepte es realitza el còmput i es determinen els llocs a cobrir.

Climent Pujol Bosch
Director de l’Oficina Electoral de CCOO de Catalunya

Laudes destacats
Laude B-41/2010 i Sentència del Jutjat Social 6 de Barcelona
Laude B-211/2014 i Sentència del Jutjat Social 2 de Terrassa
Laude B-283/2015
Laude B-160/2014
Laude B-177/2014
Laude B-111/2017
Laude B-259/2014
Laude T-28/2014

 
tornar
 
 
 

Privacitat i protecció de dades
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir-te informat de les activitats de CCOO de Catalunya que poden ser del teu interès. D’acord amb la posada en marxa del nou RGPD i de la Llei orgànica 3/2018, a l’adreça electrònica dpd@ccoo.cat, pots enviar‑nos totes les teves observacions, dubtes i suggeriments. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, 08003, Barcelona. I per consultar tota la informació relacionada hem posat en marxa la web https://rgpd.ccoo.cat, on també podrem interactuar sobre aquest tema. 

 

©El Butlletí d’Actualitat Jurídic Sindical està editat per CCOO de Catalunya.
Consell del Butlletí: Juan Manuel Tapia, Jesús Martínez, Jonathan Gallego, Llorenç Serrano, Julián Garrido, Gerard Martínez, Sira Gómez, Manuel Blas Jiménez i David Monsergas.
Edició: Miquel de Toro.

Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: ceres@ccoo.cat