butlletí d’actualitat jurídica i sindical, núm. 57, novembre de 2019
 
La impressora de la discòrdia II
 
tornar
 

Sentència 4537/2019 d’1 d’octubre de 2019 (recurs 3301/2019), del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Per a fer memòria, la part demandant (Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO, Girona) va interposar demanda per mitjà de la qual interessava que es declarés que l'empresa (AENA SME S.A.) havia incorregut en vulneració del dret fonamental a la llibertat sindical al no facilitar impressora al local utilitzat pel sindicat. I per tant, que es condemnés a l'empresa a cessar en aquesta actuació, així com que se la condemnés a facilitar aquesta impressora. Així mateix, es va al·legar vulneració del principi d'igualtat, ja que la resta de sindicats sí que comptaven amb impressora. S’exercita conjuntament acció de reclamació de quantitat d'indemnització de danys i perjudicis per vulneració del citat dret fonamental.

En el present cas, la vulneració al·legada consistiria no en no disposar d'un local adequat (CCOO té local propi), sinó en no disposar d'una impressora pròpia al mateix, a diferència dels altres dos sindicats que sí que en tenen. L'empresa no nega la mesura de retirada de la impressora, però sosté que es deu a una nova política empresarial, destinada a centralitzar els serveis d'impressió, i l'objectiu és que hi hagi una sola impressora al centre de treball. Per això ofereix accés a l'ordinador del comitè de centre i a la impressora del mateix, perquè els sindicats puguin imprimir tots els seus documents en aquesta única impressora.

El Jutjat Social 3 de Girona resol determinant que hi ha una vulneració de la llibertat sindical per part de l'empresa, ja que l'alternativa que proposa en aplicació de la seva política unilateral d'impressores no permet a CCOO exercir de forma eficaç la seva activitat sindical, ja que té importants limitacions pel que fa a l'ús compartit de la impressora del comitè de centre. Certament els delegats sindicals tenen accés a aquesta impressora des dels seus ordinadors, però tenen limitacions quant a l'accés al local del comitè, i estan sotmesos a un control de l'ús d'aquesta impressora compartit que suposa una limitació de l'activitat sindical.

Tossuda, l’empresa formula recurs de suplicació front el TSJC. Com a primer motiu d’impugnació, l’empresa entèn que s’han de revisar els fets provats (primer-segon-tercer), i aquest fet, a parer del Tribunal, resulta intrascendent i reiteratiu i, que per tant no pot tenir acollida. Insinua la recurrent que al no ser sancionada per la ITSS ja no havia incomplert amb la normativa, fet que no pot tenir acollida ja que simplement es van constatar uns fets.

El següent dels motius d’impugnació té a veure amb la infracció de norma i jurisprudència. En aquest no dedicarem massa atenció perquè el jutjador ad quem, còpia bàsicament tota la artilleria legal de la primera sentència. No obstant això, sí que cal destacar la normativa convencional que utilitza de l’OIT. Concretament els Convenis 87,  98 i 135. Fet, que a opinió de qui subscriu ens recorda que els convenis de l’OIT són dret necessari que podem emprar en el nostre exercici diari als tribunals.

En conclusió, l’empresa no aporta una justificació objectiva de la diferència de tracte a CCOO front la USO i la UGT i, per tant, s’ha de confirmar íntegrament la sentència d’origen amb la imposició de les costes a la recurrent (quantificades en 600 euros) i la pèrdua del dipòsit consignat per recórrer.

Sever correctiu a la discriminació sindical de l’empresa per un fet poc rellevant com és el no facilitar una simple impressora.

Lluís Casas Prados
Advocat del Gabinet Tècnic Jurídic de CCOO de Catalunya
@camaradacasas

També de Lluis Casas al Butlletí d’Actualitat Jurídica i Sindical:

La impressora de la discordia I: sentència 362/2018 del Jutjat Social 3 de Girona, de 10 de desembre de 2018

L’adequació del local de la secció sindical - vulneració de la llibertat sindical: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 6 de juliol de 2018 (Assumpte Renfe)

 
tornar
 
 
 

Privacitat i protecció de dades
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir-te informat de les activitats de CCOO de Catalunya que poden ser del teu interès. D’acord amb la posada en marxa del nou RGPD i de la Llei orgànica 3/2018, a l’adreça electrònica dpd@ccoo.cat, pots enviar‑nos totes les teves observacions, dubtes i suggeriments. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, 08003, Barcelona. I per consultar tota la informació relacionada hem posat en marxa la web https://rgpd.ccoo.cat, on també podrem interactuar sobre aquest tema. 

 

©El Butlletí d’Actualitat Jurídic Sindical està editat per CCOO de Catalunya.
Consell del Butlletí: Juan Manuel Tapia, Jesús Martínez, Jonathan Gallego, Llorenç Serrano, Julián Garrido, Gerard Martínez, Sira Gómez, Manuel Blas Jiménez i David Monsergas.
Edició: Miquel de Toro.

Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: ceres@ccoo.cat