butlletí d’actualitat jurídica i sindical, núm. 59, gener de 2020
 
Límits de treballadores i treballadors presents
 
tornar
 

Continuem, seguint l’estela dels articles publicats a anteriors Butlletins, amb la determinació dels representants a escollir en processos d’eleccions sindicals, i abordem un aspecte en concret, com és la problemàtica amb l’article 9 del Reial decret 1844/1994, conforme no es poden superar els i les treballadores presents:

“Quan el quocient que resulta de dividir per 200 el nombre de dies treballats, en el període d'un any anterior a la iniciació el procés electoral, sigui superior al nombre de treballadores/s que es computen, es tindrà en compte, com a màxim, el total d’aquests treballadores/s que prestin servei a l'empresa en la data d'iniciació del procés electoral, als efectes de determinar el nombre de representants.”

Respecte el cens laboral, l’art 72.2 de l’ET, en el seu apartat b, estableix que, entre altres, han de computar, en especial menció, totes les persones treballadores eventuals que estiguin o estiguessin vinculades a l’empresa amb contracte inferior a un any, per la qual cosa s’ha d’incloure a totes les i els treballadors que han estat a l’empresa l’any anterior, encara que no estiguin donats d’alta a l’empresa en el moment de la convocatòria electoral. A més, fa referència a les jornades de l’any anterior i no a les treballadores/s en concret; així mateix, es regula sobre els contractats i no posa cap limitació, pel que s’ha d’entendre que són totes les persones treballadores que han treballat en la empresa dins de l’any en qüestió; lògicament, això només pot ser limitat pel nombre total dels contractats durant l’any en qüestió a fi de no sobredimensionar la plantilla. 

Davant d’una interpretació restrictiva de l'art. 72.2 b) de l’ET, procedeix optar per la solució més àmplia entenent que aquest precepte es refereix a totes les persones treballadores contractades per un termini de fins a un any amb independència del moment de la convocatòria. Aquí ha de prevaldre la jerarquia normativa, és a dir, no pot limitar un decret una llei de rang superior i el precepte clar és que no limitem nosaltres on la Llei no ho fa. Al tractar-se d’un precepte reglamentari que no pot ni modificar ni limitar en un sentit restrictiu una norma legal, el concepte de jerarquia normativa s’establirà com a garantia  jurídica.

Examinats els dos preceptes en qüestió –l’art.72.2 ET i l’art. 9 del RD 1844/1994-, s’ha de senyalar que l’ET no contempla cap limitació als contractats. És clar que si el legislador així ho hagués volgut, hi hauria l’excepció i aquesta no hi és. Al contrari, distingeix entre les persones treballadores que presten servei i les contractades. La raó és per interpretar les fluctuacions de plantilla que en algunes empreses es produeixen durant l’any i que poden conduir a un sobredimensionament dels òrgans de representació. Però el que no es pot produir és una penalització negativa de la norma, respecte a empreses amb una plantilla més estable, per la qual cosa és millor que es recorri a aquest còmput promig.   Al no establir limitacions o restriccions en tal sentit, la interpretació literal ha de conduir a la conclusió de que computen totes les treballadores i treballadors que han passat per l’empresa en el període d’un any anterior a la convocatòria d’eleccions.

Aquí ha de prevaldre la jerarquia normativa, és a dir, no pot limitar un reial decret a una llei de rang superior (ET) i el precepte clar és que no limitem nosaltres on la llei no ho fa.

Cal recordar el que dicten nombrosos laudes i sentències judicials, on s’estableix que, per evitar possibles alteracions del cens laboral, és convenient i necessari el promig de la plantilla que contempla l’ET d’un any anterior al registre del preavís.

Però és un tema actualment no controvertit i que s'ha superat en no establir cap limitació l’ET i, per tant, per jerarquia normativa no ha de tenir efecte contrari.

Climent Pujol
Director de l’Oficina Electoral de CCOO de Catalunya

Laudes destacats

Laude B-21/2018
Laude B-27/2014
Laude B-111/2017
Laude B-270/2015
Laude B-211/2014
Laude B-108/2016

Sentències destacades

Sentència del JS 14 de Barcelona (18/03/2016)
Sentència del JS 22 de Barcelona (19/07/2016)

Altres articles de Climent Pujol al Butlletí Jurídic:

El cens laboral

Legitimitat per convocar eleccions sindicals en un centre de treball

 
tornar
 
 
 

Privacitat i protecció de dades
Les teves dades formen part d’un fitxer del qual és titular CCOO de Catalunya. La finalitat d’aquest fitxer és mantenir-te informat de les activitats de CCOO de Catalunya que poden ser del teu interès. D’acord amb la posada en marxa del nou RGPD i de la Llei orgànica 3/2018, a l’adreça electrònica dpd@ccoo.cat, pots enviar‑nos totes les teves observacions, dubtes i suggeriments. També t’informem que pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició adreçant-te a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya, Via Laietana, 16, 08003, Barcelona. I per consultar tota la informació relacionada hem posat en marxa la web https://rgpd.ccoo.cat, on també podrem interactuar sobre aquest tema. 

 

©El Butlletí d’Actualitat Jurídic Sindical està editat per CCOO de Catalunya.
Consell del Butlletí: Juan Manuel Tapia, Jesús Martínez, Jonathan Gallego, Llorenç Serrano, Julián Garrido, Gerard Martínez, Sira Gómez, Manuel Blas Jiménez i David Monsergas.
Edició: Miquel de Toro.

Altes o baixes al Butlletí, modificació de dades o suggeriments: ceres@ccoo.cat