f Centre de formació de persones adultes Manuel Sacristán - www.ccoo.cat/escolaadults

Anglès

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua anglesa i s'imparteixen en tres nivells, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

 

 

 

Accés i estructura

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

Actualment, el CFA Manuel Sacristán ofereix els següents nivells:

Nivell 1 (A1)

Es tracta d’un curs anual de 3 hores setmanals i un total de 105 hores.

S’adreça a persones que desconeguin la llengua anglesa o en tinguin poc coneixement i vulguin reforçar-ne la base.

L’estudiant aprendrà a comunicar-se de manera elemental amb fórmules fixes i a mantenir una conversa senzilla sobre temes personals.
Aquest curs correspon al nivell A1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Nivell 2 i 3 (A2)

Es tracta de cursos anuals de 4 hores setmanals i un total de 140 hores.

S’adrecen a persones que han superat els nivells 1 i 2, respectivament, o que disposen de coneixements equivalents per tal de poder-s’hi incorporar directament.

La finalitat d’aquests cursos és ampliar els coneixements lingüístics adquirits en nivells anteriors per poder entendre i comunicar-se de forma oral i escrita en situacions quotidianes i satisfer necessitats bàsiques.

El nivell 2 correspon al nivell A2.1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, mentre que el nivell 3 correspon a l'A2.2.

 

Els continguts dels cursos i l’estructura de les proves s’estableixen en el currículum publicat pel Departament d’Educació: RESOLUCIÓ ENS/1403/2018, de 21 de juny, per la qual s'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació d'adults del Departament d’Ensenyament.

 

Podeu consultar tota la informació sobre l'avaluació i els requisits per superar el curs en aquest enllaç.

 

 Observacions

  • La llengua vehicular a classe és l’anglès.
  • Són cursos que avancen ràpidament i que requereixen dedicació i esforç.
  • La superació de cadascun dels nivells dóna dret a l’obtenció d’un certificat acreditatiu en què es farà constar la correspondència del nivell assolit amb el seu equivalent segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).
  • Un cop finalitzats aquests estudis, es pot continuar la formació en una escola oficial d’idiomes, accedint al tercer nivell del seu pla d’estudis sense haver de superar una prova de nivell.

 

Torna a dalt

 

 

Calendari i horaris

Consulteu els horaris dels cursos d'anglès (inclou altres ensenyaments)

Podeu consultar el calendari escolar, amb la indicació de tots els períodes de vacances, dies festius i dies de lliure disposició en el següent enllaç.

Torna a dalt

 

 

Preinscripció i matrícula

Al juny s'obre un període de preinscripció i la matrícula de les places que s'hi assignen és al setembre. Una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l'adequat per seguir les classes amb normalitat.  

Preinscricpió (fora de termini)

Sol·liciteu una plaça

Actualment no hi ha places disponibles als cursos d'anglès perquè es troben en un estat molt avançat i ja no és possible incorporar-se. Si us interessa algun d'aquests cursos per a l'any vinent és important que realitzeu la preinscricpció al juny.

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic i únicament s'ha d'abonar la quantitat de 10 € (deu euros) en concepte de material i despeses del curs. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.

Torna a dalt

 


Materials i recursos

A l’inici de curs s’informarà dels materials (llibres i/o dossiers) que es faran servir al llarg del curs.

El centre disposa d'un web de recursos per a aquests cursos: english.cfams.cat

Torna a dalt