f Centre de formació de persones adultes Manuel Sacristán - www.ccoo.cat/escolaadults

Català i castellà

* Puedes indicar el idoma de la página en la barra superior /  You can indicate the language of the page in the upper bar

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per a comunicar-se en llengua catalana i llengua castellana s'imparteixen en tres nivells, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

 

 

 

Accés i estructura

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació.

Actualment, el CFA Manuel Sacristán només ofereix el següent nivell:

 

Català 1
Curs anual de 3 hores setmanals i un total de 105 hores.

S'adreça a persones que desconeguin la llengua catalana o tinguin poc coneixement i en vulguin reforçar la base.
El nivell 1 té per finalitat que l'alumne sigui capaç de comunicar-se a la nova llengua per respondre a les necessitats personals més immediates i de subsistència, i sobre temes molt familiars o del seu entorn més proper (per aquest motiu, en aquest nivell tenen més pes les capacitats de comprensió que les d'expressió, d'una banda, i les orals que les escrites, de l'altra).

Correspon al nivell A1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

 

Castellà 1
Curs anual de 3 hores setmanals i un total de 105 hores.

S'adreça a persones que desconeguin la llengua castellana o tinguin poc coneixement i en vulguin reforçar la base.
El nivell 1 té per finalitat que l'alumne sigui capaç de comunicar-se a la nova llengua per respondre a les necessitats personals més immediates i de subsistència, i sobre temes molt familiars o del seu entorn més proper (per aquest motiu, en aquest nivell tenen més pes les capacitats de comprensió que les d'expressió, d'una banda, i les orals que les escrites, de l'altra).

Correspon al nivell A1 del marc europeu comú de referència per a les llengües.

Castellà 2
Curs anual de 4 hores setmanals i un total de 140 hores.

S'adreça a persones que acreditin el nivell 1. El nivell 2 té com a finalitat que l'alumne es pugui comunicar en situacions properes i habituals, relacionades amb la vida quotidiana i amb el seu àmbit laboral.

Correspon al nivell A2 del marc europeu comú de referència per a les llengües.
El certificat emès és vàlid per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola.


Castellà 3
Curs anual de 4 hores setmanals i un total de 140 hores, amb classes de dues hores dos dies a la setmana.

S'adreça a persones que acreditin el nivell 2. El nivell 3 té per finalitat que l'alumne sigui capaç d'expressar-se amb suficient fluïdesa per comunicar-se i mantenir la interacció en contextos coneguts i sobre temàtiques generals o d'interès personal, i fer front de manera flexible a situacions habituals, a la variant estàndard del entorn daprenentatge.

Correspon al nivell B1 del marc europeu comú de referència per a les llengües. El certificat emès és vàlid per a l'obtenció de la nacionalitat espanyola.

 

Els continguts d’aquests cursos s’estableixen en el currículum publicat pel Departament d’Educació: Resolució de 10 de maig de 2013, per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, i a les llengües estrangeres, d'aplicació als centres de formació d'adults que depenen del Departament d'Ensenyament.

 

Podeu consultar tota la informació sobre l'avaluació i els requisits per superar el curs en aquest enllaç.

 

 Observacions

  • La llengua vehicular als cursos de català és el català. Als cursos de castellà, la llengua vehicular és el castellà.
  • Són cursos que avancen ràpidament i que requereixen dedicació i esforç.
  • La superació de cadascun dels nivells dóna dret a l’obtenció d’un certificat acreditatiu en què es farà constar la correspondència del nivell assolit amb el seu equivalent segons el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).
  • Un cop finalitzats els cursos aquests estudis podreu continuar avançant aquests estudis en altres entittas. Podeu trobar més informació sobre l'aprenentatge de la llengua catalana a Aprendre català i de la llengua castellana al Instituto Cervantes.

 

Torna a dalt

 

 

Calendari i horaris

Consulteu els horaris dels cursos de català i castellà (inclou altres ensenyaments)

Podeu consultar el calendari escolar, amb la indicació de tots els períodes de vacances, dies festius i dies de lliure disposició en el següent enllaç.

Torna a dalt

 

 

Preinscripció i matrícula

Al juny s'obre un període de preinscripció i la matrícula de les places que s'hi assignen és al setembre. Una vegada començat el curs, la matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles, sempre que el seu nivell sigui l'adequat per seguir les classes amb normalitat.  

Preinscricpió (fora de termini)

Sol·liciteu una plaça

Actualment no hi ha places disponibles als cursos de català i castellà perquè es troben en un estat molt avançat i ja no és possible incorporar-se. Si us interessa algun d'aquests cursos per a l'any vinent és important que realitzeu la preinscricpció al juny.

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic i únicament s'ha d'abonar la quantitat de 10 € (deu euros) en concepte de material i despeses del curs. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.

Torna a dalt

 


Materials i recursos

A l’inici de curs s’informarà dels materials (llibres i/o dossiers) que es faran servir al llarg del curs.

El centre disposa d'un web de recursos per a aquests cursos: l2.cfams.cat

Torna a dalt