f Centre de formació de persones adultes Manuel Sacristán - www.ccoo.cat/escolaadults

Preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior (PPACFGS)

PPACFGSAquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior. L’objectiu de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior és que l’aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

Trobareu informació detallada sobre aquests estudis en els següents apartats:
Preinscripció i matrícula  | Accés i estructura  |  Materials i recursos

 

Horaris del curs 2021-2022 (torn de matí)

El curs comença al setembre i acaba al maig, quan es realitza la prova. 
Per a més informació consulteu el calendari escolar.

 

MatrículaPreinscripció i matrícula

Al juny s'obre un període de preinscripció i la matrícula de les places que s'hi assignen és al setembre.

Preinscripció (fora de termini)

Sol·liciteu una plaça

Actualment no hi ha places disponibles perquè el curs va començar al setembre.

 

En cas que obtingueu una plaça consulteu la documentació necessària per realitzar la matrícula.

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic i únicament s'ha d'abonar una quantitat que cobreix les despeses del material que proporciona el centre. El preu és de 5 € per matèria. A banda, en alguna matèria, pot ser necessari comprar un llibre de text. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.

Per a aquests ensenyaments es pot sol·licitar beca, que és concedida o denegada en funció de les circumstàncies socioeconòmiques de cada sol·licitant.

Torna a dalt

 

 

InformacióAccés i estructura

Poden accedir-hi totes les persones que tenen més de 18 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació. Per poder presentar-se a les proves s’han de reunir uns requisits, depenent del cicle formatiu al qual es pretengui accedir, que podeu consultar en aquest enllaç.

L'alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues. A les persones que a la prova obtinguin una qualificació global igual o superior a 4, se'ls aplicarà un 20% de la qualificació obtinguda en el curs de preparació.

Les matèries específiques que oferim al CFA Manuel Sacristán són:

  • Opció A: Dibuix tècnic, Física.
  • Opció B: Biologia, Ciències de la Terra i del medi ambient.
  • Opció C: Geografia, Psicologia i sociologia.

En aquest recull també podeu consultar les opcions de matèries específiques per a tots els tipus de cicles.

Podeu consultar tota la informació sobre l'avaluació i els requisits per superar el curs en aquest enllaç.

 

Observacions

  • Al nostre centre cada estudiant compta amb un tutor que, des del principi, l'acompanya, l'aconsella i l'orienta sobre tots els aspectes de la seva formació i seguim la metodología d’autoformació integrada. Aquesta metodologia combina el treball a l’aula –individual i en grup– amb el treball autònom segons una guia de treball. Per desenvolupar aquesta metodologia, a més a més de la guia de treball, el centre compta amb una aula d’autoformació.
  • La puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d’experiència només se suma per als CFGS de formació professional inicial i d’ensenyaments esportius.
  • Haver superat la prova d’accés és equivalent al títol de batxiller, als únics efectes d’accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s’acrediti estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic. Les proves superades tenen validesa permanent a tot l’Estat espanyol. La superació de la prova d’accés no garanteix plaça escolar.
  • La part comuna i la part específica es poden aprovar per separat.

Torna a dalt

  

MaterialsMaterials i recursos

A l’inici de curs s’informarà dels materials (llibres i/o dossiers) que es faran servir al llarg del curs.

El centre disposa d'un web de recursos per a aquest ensenyament: cfgs.cfams.cat

Torna a dalt