f Centre de formació de persones adultes Manuel Sacristán - www.ccoo.cat/escolaadults

Graduat en educació secundària obligatòria (GESO)

GESO

L’obtenció del GESO, a més de millorar la formació bàsica de les persones adultes, la situació professional i la laboral, permet l'accés als estudis de batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

Trobareu informació detallada sobre aquests estudis en els següents apartats:
Preinscripció i matrícula  | Accés i estructura  |  Materials i recursos

 

 

Horaris del curs 2021-2022 (hi ha torn de matí i de tarda):

El curs comença al setembre i acaba al al juny, però cal tenir present que s'estructura en tres trimestres. 
Per a més informació consulteu el calendari escolar.

 

MatrículaPreinscripció i matrícula

La matrícula al GESO és trimestral.

Al juny s'obre un període de preinscripció i la matrícula de les places que s'hi assignen és al setembre. Una vegada començat el curs, la  matrícula als nostres ensenyaments és viva: una persona es podrà matricular en aquells cursos amb places disponibles,  sempre que el seu nivell sigui l'adequat per seguir les classes amb normalitat. Per incorporar-se al segon trimestre caldrà matricular-se al desembre i per al tercer trimestre, al març.

Preinscripció (fora de termini)

Sol·liciteu una plaça 

* Ompliu només un formulari. En cas que tingueu disponibilitat a diferents torns (matí/tarda) o que no tingueu clar el nivell (I o II) ho podeu indicar a la casella Observacions.
* Només trobareu actius els cursos amb vacants o llista d'espera curta. Quan el curs es troba en un estat molt avançat també es tancarà.
* Només si hi ha una plaça disponible, el centre es posarà en contacte amb vosaltres per formalitzar la matrícula.

En cas que obtingueu una plaça consulteu la documentació necessària per realitzar la matrícula.

La matrícula és gratuïta perquè som un centre públic i únicament s'ha d'abonar una quantitat que cobreix les despeses del material que proporciona el centre. El preu és de 5 € per mòdul. A banda, en alguna matèria, pot ser necessari comprar un llibre de text. Les persones que tenen menys de 28 anys també hauran d'abonar 1,12 € per a l'assegurança escolar obligatòria anual. Aquests preus es revisen anualment i estan validats pel consell escolar del centre.

Torna a dalt

 

 

InformacióAccés i estructura

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació. Excepcionalment, també hi poden accedir les persones que tenen 16 o 17 anys (consulta les excepcions).

Els estudis de GESO s'organitzen de manera modular en tres àmbits i 34 mòduls, que es distribueixen en dos nivells. La durada de cada un dels mòduls és d'un trimestre. Per obtenir el títol de GESO l'alumne ha de cursar i superar els 34 mòduls o, si escau, convalidar-los o acreditar-los. La distribució trimestral dels mòduls al nostre centre és la que es mostra en aquesta graella.

Podeu consultar tota la informació sobre l'avaluació i els requisits per superar el curs en aquest enllaç.

 

Observacions

  • Al nostre centre cada estudiant compta amb un tutor que, des del principi, l'acompanya, l'aconsella i l'orienta sobre tots els aspectes de la seva formació i seguim la metodología d’autoformació integrada. Aquesta metodologia combina el treball a l’aula –individual i en grup– amb el treball autònom segons una guia de treball. Per desenvolupar aquesta metodologia, a més a més de la guia de treball, el centre compta amb una aula d’autoformació.
  • Per motius justificats, és possible combinar mòduls presencials amb mòduls a distància, a l'Institut Obert de Catalunya (IOC).
  • Amb el títol de GESO obtingut en un centre de formació de persones adultes s’acredita el nivell C1 de català. No obstant això, es necessita:
    -Haver cursat a Catalunya almenys vuit cursos qualssevol entre la primària i la secundària, a partir del curs 1978-1979.
    -Haver cursat i aprovat almenys un mòdul de llengua catalana al GESO.
    L’alumnat que té convalidat tot l’àmbit de la comunicació no reuniria aquesta última condició, per la qual cosa se li recomana que cursi almenys un mòdul d’aquesta matèria perquè pugui acreditar-ne el nivell. La sol·licitud del certificat del nivell C1 es pot fer a la secretaria del centre, un cop finalitzats els estudis, presentant la documentació necessària per justificar els requisits anteriors.

 

Torna a dalt

  

MaterialsMaterials i recursos

A l’inici de curs s’informarà dels materials (llibres i/o dossiers) que es faran servir al llarg del curs.

El centre disposa d'un web de recursos per a aquests ensenyaments: geso.cfams.cat

Torna a dalt