Avís legal

Condicions generals d'ús de www.ccoo.cat

CCOO.CAT és un domini a Internet titularitat de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (d'ara endavant CCOO Catalunya), NIF G-08496606, amb seu a Via Laietana, número 16, codi postal 08003, Barcelona. Telèfon 93 481 29 02.

CCOO Catalunya informa que l'accés i l'ús de la pàgina web www.ccoo.cat i tots els seus subdominis i directoris, així com els serveis i continguts que a través d'ella es puguin obtenir, estan subjectes als termes d'aquest avís legal, sens perjudici que l'accés a alguns d'aquests serveis o continguts poguessin necessitar l'acceptació d'unes condicions generals addicionals.

Per tant, si les consideracions detallades en aquest avís legal no són de la conformitat de la persona visitant, demanem que no es faci ús de www.ccoo.cat, ja que qualsevol utilització d'aquesta pàgina implicarà l'acceptació dels termes legals inclosos en aquest text.

CCOO Catalunya es reserva el dret a realitzar canvis a www.ccoo.cat, sense avís previ, per actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els seus continguts o disseny. Els continguts i serveis que ofereix www.ccoo.cat s'actualitzen periòdicament. Com que aquesta actualització no és immediata, suggerim que es comprovi sempre la vigència i l'exactitud de la informació, els serveis i els continguts recollits a www.ccoo.cat.

Les condicions i termes que es recullen en aquest avís poden variar, per la qual cosa convidem que es revisi quan es visiti de nou www.ccoo.cat. CCOO Catalunya no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització d'eines i informacions contingudes a www.ccoo.cat, en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, el desenvolupament o el resultat de procediments administratius. Aquestes decisions han de ser contrastades a les seus dels organismes corresponents. En qualsevol cas, la informació i el contingut de www.ccoo.cat no podrà ser al·legada en processos contradictoris amb CCOO Catalunya, que no assumeix cap responsabilitat per aquestes discrepàncies.

CCOO Catalunya pot utilitzar galetes (cookies) quan un usuari navega per aquesta pàgina web amb l'objectiu d'identificar i millorar la navegació i reforçar-ne la seguretat. La utilització d'aquestes galetes no proporciona a CCOO Catalunya ni noms d'usuari ni cap altra dada de caràcter personal ni llegeix dades del disc dur local. Les galetes d'aquesta pàgina web únicament romandran actives mentre sigui oberta la sessió d'interrelació amb la persona usuària. Feu clic per veure la política de cookies.

Política de privacitat

A CCOO de Catalunya estem compromesos amb la protecció de la privacitat i amb l’ús correcte de les dades personals.

Per això aquesta política de privacitat té com a objectiu informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que CCOO de Catalunya efectuem en aquest lloc web i en qualssevol dels nostres subdominis.

 1. Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

CCOO de Catalunya tenim la condició de responsables del tractament.

 

La CONFEDERACIÓ SINDICAL DE CCOO DE CATALUNYA, amb NIF G-08496606, i domicili a Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, com a titular de la web que estàs consultant, volem, mitjançant aquesta declaració, informar tots els visitants de quina és la nostra política de manteniment de la privacitat i del tractament de les dades de caràcter personal que són facilitades de manera lliure i voluntària per totes les persones usuàries.

 

La CONFEDERACIÓ SINDICAL DE CCOO DE CATALUNYA t’informem que serem responsables dels fitxers automatitzats derivats d’efectuar una inscripció o un emplenament per part de qualssevol de les persones usuàries o visitants d’aquesta pàgina. No obstant això, en cada una de les recollides de dades que es realitzin, se t’indicarà, a través de la clàusula corresponent, la informació pertinent d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

La CONFEDERACIÓ SINDICAL DE CCOO DE CATALUNYA adoptarem les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne, així, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia d’acord amb el que està establert pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (coneguda com RGPD o Reglament europeu de protecció de dades).

 

 1. Per què tractem les teves dades personals de contacte?

Les dades personals recollides mitjançant l’ús dels formularis de la nostra pàgina web seran tractades per compte de CCOO de Catalunya, en qualitat de responsable del tractament, per a les finalitats següents:

 • Gestionar i atendre les sol·licituds d’informació, els dubtes o les queixes.
 • Conèixer, mitjançant consultes, l’opinió dels usuaris respecte de la nostra activitat en aquesta pàgina web.
 • Gestionar peticions de recepció d’informació d’interès sobre els nostres serveis o activitats.
 • Gestionar sol·licituds d’afiliació.
 • Gestionar l’accés a la nostra intranet.
 • Gestionar la nostra relació amb les persones representants a les empreses.
 • Gestionar la nostra relació amb l’alumnat.
 • Gestionar la nostra relació amb els usuaris de l’assessorament mancomunat i dels serveis jurídics.
 • Gestionar la nostra relació amb les persones proveïdores.

Les dades també poden ser tractades per a qualsevol de les finalitats indicades en els nostres formularis.

A més, podem tractar les dades per:

 • Gestionar el correu electrònic: les dades personals que tractem a conseqüència de la recepció i/o l’intercanvi de correus electrònics es tractaran amb la finalitat d’atendre la teva petició d’informació o consulta i donar-hi resposta, de mantenir els contactes sindicals o professionals i les relacions que es produeixin com a conseqüència d’aquesta o d’establir, si escau, una relació contractual. Al mateix temps, podríem fer el seguiment de les dades del trànsit corresponent a l’obertura dels correus i a la pulsació dels enllaços que aquests contenen per elaborar els informes de medició d’audiència.

 

 • Gestionar el currículum: també podrem tractar les teves dades per tenir en compte la teva candidatura per a possibles vacants o llocs de treball que puguin sorgir a qualssevol de les empreses del grup que s’ajustin al teu perfil i a la teva experiència.

 

 • Enviar el butlletí electrònic o newsletter: a més, en cas que expressament ho autoritzis a través del marcatge de la casella corresponent o mitjançant la teva sol·licitud expressa, t’enviarem informació sobre les activitats de CCOO de Catalunya. Per tal que el registre sigui efectiu, necessitem una adreça de correu electrònic vàlida. El consentiment per processar les teves dades personals i el seu ús posterior per a l’enviament de butlletins es pot revocar en qualsevol moment mitjançant les opcions de contacte especificades al final d’aquest document (dpd@ccoo.cat).

Totes les persones subscriptores de publicacions rebran, en cada un dels enviaments, una clàusula informativa en què els serà indicada la possibilitat de processar la baixa.

 

 1. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les teves dades personals? És a dir: quina condició fonamenta o habilita que puguem tractar les teves dades personals?

La base jurídica que legitima el tractament de les teves dades de caràcter personal pot ser diferent en funció de la finalitat per a la qual les teves dades personals són sol·licitades o facilitades. 

 • En uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades (subscripció a un butlletí electrònic, emplenament d’un formulari web, enviament d’un currículum, autorització per a la captació i la publicació de la teva imatge, etc.). Quan el tractament es basi en el teu consentiment, aquest s’entendrà atorgat de manera inequívoca, ja que es considera un acte afirmatiu clar per part teva i que manifesta aquest consentiment.
 • En altres casos pot ser el compliment d’una obligació legal per part nostra.
 • L’execució d’un contracte.
 • L’interès legítim del responsable (per exemple, per a la gestió de dades de contacte i, si és el cas, les relatives a la funció o al lloc exercit de les persones físiques que prestin els seus serveis a una persona jurídica).


L’aportació de les dades sol·licitades en alguns casos serà obligatòria perquè sigui imprescindible per atendre la teva petició i/o prestar els nostres serveis; si no ens les facilites, no podrem atendre-la o prestar-los, respectivament.

 • En el cas de sol·licitud d’afiliació: la base jurídica que legitima el tractament de les teves dades serà el seu consentiment i la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament, així com el compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Pots veure informació addicional a https://rgpd.ccoo.cat/alta/.

 

 • En el cas de candidatures a eleccions sindicals o processos interns (SSE, participació congressual i elecció per als òrgans de direcció): la base jurídica que legitima el tractament de les teves dades serà el teu consentiment per formar part de la candidatura, així com l’interès legítim del responsable, que és oferir-te accions formatives per a l’exercici correcte del teu càrrec i mantenir-te informat sobre les iniciatives que promou el sindicat i la seva posició sobre diferents qüestions laborals per facilitar l’exercici de la teva funció com a representant dels treballadors i treballadores amb el major coneixement.

 

 1. Durant quant de temps conservem les teves dades personals?

Les dades personals es conservaran pel temps que requereixi l’atenció de l’objecte de la comunicació i, si escau, pel temps que no hagis manifestat l’oposició a l’enviament del nostre butlletí de notícies i/o esdeveniments.


D’altra banda, amb la finalitat que les dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, caldrà mantenir-les actualitzades. A aquest efecte, pots comunicar-nos qualsevol canvi per correu electrònic a conc@ccoo.cat o mitjançant les nostres aplicacions.

  

 1. Qui pot ser cessionari o destinatari de les teves dades personals?

Les dades personals no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits necessaris per a l’atenció de la consulta formulada i en els supòsits previstos en la llei.

 

 • En el cas dels candidats i candidates a eleccions sindicals, les dades seran comunicades a l’administració corresponent i a la mesa electoral d’acord amb la normativa electoral vigent a l’efecte de poder garantir la concurrència electoral.

 

 1. Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com pots exercir-los?

Pots exercitar els següents drets en matèria de protecció de dades: 

 • Dret a sol·licitar l’accés a les teves dades personals.
 • Dret a sol·licitar-ne la rectificació o la supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
 • Dret a oposar-te al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.

Pots exercitar aquests drets mitjançant un escrit de sol·licitud, acompanyat d’una fotocòpia del DNI o del document identificatiu equivalent, dirigida al nostre delegat de protecció de dades:dpd@ccoo.cat. En cas que actuïs mitjançant un representant, legal o voluntari, hauràs d’aportar també un document que n’acrediti la representació i un document identificatiu.


En cas que consideris que s’ha vulnerat el teu dret a la protecció de dades personals, podràs interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Per aclarir qualsevol dubte podràs dirigir un correu electrònic a dpd@ccoo.cat.

 

La CONFEDERACIÓ SINDICAL DE CCOO DE CATALUNYA podem modificar aquesta política de privacitat en funció de les exigències legislatives, de les normatives o de les instruccions de l’Agència de Protecció de Dades, així com qualsevol canvi en la nostra organització que ens obligui a fer-ho.

 

Drets de propietat intelectual i industrial

Tant el disseny de www.ccoo.cat i els codis font com els logos, les marques i els altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a CCOO de Catalunya o a entitats col·laboradores i són protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, així com les imatges, sons i textos continguts en els servidors de CCOO Catalunya.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública o qualsevol altra activitat anàloga queden totalment prohibits, si no existeix una autorització expressa de CCOO de Catalunya. La llicència d'ús de qualsevol contingut de www.ccoo.cat atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega, per part d'aquest, de l'esmentat contingut i al seu ús privat.

CCOO Catalunya declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers. Per tant, si considera que aquesta pàgina web pogués estar violant els seus drets, li demanem que es posi en contacte amb CCOO de Catalunya, a la següent adreça de correu electrònic: conc@ccoo.cat.  

Links o hiperenllaços

CCOO de Catalunya facilita l'accés a altres pàgines web que considera que podrien ser de l'interès del visitant. L'objectiu d'aquests enllaços és facilitar la cerca dels recursos que puguin interessar mitjançant Internet. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen i no fa una revisió dels seus continguts, i, per tant, no és responsable ni del funcionament de la pàgina enllaçada ni dels possibles danys que poguessin derivar-se'n de l'accés o l'ús.

No es permetrà l'enllaç de cap pàgina web o d'una adreça de correu electrònic a www.ccoo.cat, si no hi ha una autorització expressa de CCOO Catalunya, on s'indicaran les condicions d'enllaç.

Així mateix, CCOO Catalunya, pot retirar l'esmentada autorització sense necessitat d'al·legar cap causa. La qual cosa suposarà que la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de suprimir-lo tan aviat com rebi la notificació de revocació de l'autorització.  

Protecció de dades

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2017 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, conegut com a Reglament general de protecció de dades (RGPD), s'informa que les dades subministrades per les persones usuàries de www.ccoo.cat seran incorporades a fitxers automatitzats dels quals és titular CCOO de Catalunya. També s'incorporaran a fitxers de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras i de la federació que correspongui al sector relacionat amb l'activitat de la persona usuària.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades personals tenen com a finalitat general la gestió, la prestació, l'ampliació i la millora dels serveis sol·licitats en cada moment per la persona usuària i del seguiment de les consultes plantejades. En cada un dels formularis existents per a la presa de dades s'indicarà, mitjançant la corresponent clàusula, la finalitat específica del tractament d'acord amb el que està establert al RGPD.

La persona usuària podrà exercir els seus drets d'accés, modificació, cancel·lació o oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocopia del DNI o del passaport a la Delegació de Protecció de Dades de CCOO de Catalunya (Via Laietana, 16, 08003, Barcelona). Per clarificar qualsevol dubte, es pot enviar un correu electrònic a rgpd@ccoo.cat.   

© Federació d'Indústria de CCOO de Catalunya | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | RSS |

La teva privacitat és important

Utilitzem galetes (cookies) pròpies i de tercers per analitzar el web, permetre el funcionament d’un xat, donar suport i resoldre dubtes dels usuaris, personalitzar les opcions de navegació per a la nostra web i oferir la possibilitat de compartir i d’interactuar amb les xarxes socials. Mitjançant l’acceptació d’aquesta informació, se n’accepta expressament l’ús. En tot cas, es pot obtenir més informació sobre la nostra política de galetes o saber com deshabilitar-les o desactivar-les amb la informació que es mostra aquí.